Artikel 1 – Tegenstelbaarheid

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen alle contractuele relaties tussen VOO en zijn leveranciers (hierna “de leverancier”). Ze sluiten alle andere algemene voorwaarden uit en met name de algemene voorwaarden van de leverancier.
1.2. De leverancier ziet uitdrukkelijk af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien die laatste voorzien in een uitsluitingsclausule voor alle andere algemene voorwaarden.
1.3. Deze algemene voorwaarden vormen, van de kant van VOO, een essentieel onderdeel van de contractuele relatie met de leverancier.
1.4. De aanvaarding, door de leverancier, van een bestelling door VOO, houdt de aanvaarding zonder voorbehoud van deze algemene voorwaarden in.

Artikel 2 – Bestellingen

2.1. Elke bestelling die wordt aanvaard door de leverancier vormt van zijn kant een bindende, definitieve verbintenis.
2.2. De leverancier mag in geen geval wijzigingen aanbrengen aan een bestelling zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van VOO.
2.3. Door een bestelling van VOO te aanvaarden erkent de leverancier dat hij over alle nodige middelen voor de verwerking van de bestelling beschikt, inclusief en zonder dat deze opsomming volledig is, de technische en financiële middelen, het personeel, de machtigingen, rechten en erkenningen die nodig zijn om de prestatie te leveren die het voorwerp van de bestelling uitmaakt.
2.4. In het kader van de uitvoering van elke bestelling verklaart de leverancier de fiscale en sociale wetgevingen strikt na te leven en alle bedragen betaald te hebben die hij verschuldigd is aan de verschillende fiscale en sociale autoriteiten, inclusief en zonder dat deze opsomming volledig is, de verschillende belastingen, taksen en sociale bijdragen.

Artikel 3 – Betalingen

3.1. De prijzen voor een bestelling door VOO liggen definitief vast en zijn niet voor herziening vatbaar.
3.2. De prijzen worden vermeld in euro, inclusief alle taksen, rechten of kosten, exclusief btw.
3.3. De leverancier maakt de facturen in twee exemplaren op. Het bestelnummer staat erop vermeld en ze worden verstuurd naar het facturatieadres dat op de bestelling staat.
3.4. De betaling van de facturen die door de leverancier zijn uitgegeven gebeurt binnen dertig (30) dagen einde maand te tellen vanaf de ontvangst van de factuur, via overschrijving, op het rekeningnummer dat op de facturen van de leverancier staat.
3.5. Tenzij anders bepaald wordt er voor de bestellingen geen enkel voorschot betaald. In het geval van de annulering of opzegging van de bestelling betaalt de leverancier het bedrag van het eventuele voorschot dat VOO betaald heeft onmiddellijk terug.
3.6. In het geval van een betalingsachterstand heeft de leverancier het recht om van VOO de wettelijke rente te eisen, na verzending van een ingebrekestelling via een aangetekende brief die gedurende vijfenveertig (45) dagen zonder gevolg blijft.

Artikel 4 – Termijnen

4.1. De leverancier verbindt zich ertoe om de termijnen voor de uitvoering van de bestelling, die een essentieel onderdeel van de contractuele relatie met de leverancier vormen, strikt na te leven.
4.2. De leverancier moet VOO schriftelijk op de hoogte brengen van alle voorvallen waarvan hij weet heeft en die de uitvoering van de bestelling zouden kunnen vertragen.
4.3. In het geval van een vertraging bij de uitvoering van de bestelling is de leverancier aan VOO een vertragingsvergoeding verschuldigd die berekend wordt tegen het tarief van 0,1% van het totaalbedrag van de bestelling, exclusief belastingen, per dag vertraging. Dat bedrag blijft hoe dan ook beperkt tot tien (10)% van het totaalbedrag van de bestelling, exclusief belastingen.
4.4. De vertragingsvergoedingen kunnen geregeld worden door ze te verrekenen met de bedragen die VOO verschuldigd is aan de leverancier.
4.5. De betaling van de vertragingsvergoeding stelt de leverancier in geen geval vrij van zijn verplichting om de prestatie die het voorwerp van de bestelling uitmaakt te leveren.
4.6. Bij een achterstand bij het uitvoeren van de bestelling heeft VOO het recht om van de leverancier een schadevergoeding te eisen indien de door VOO geleden schade door die vertraging hoger is dan de vertragingsvergoeding.
4.7. Bij een achterstand van meer dan een (1) maand bij het uitvoeren van de bestelling heeft VOO het recht om de bestelling onmiddellijk van rechtswege op te zeggen, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, door de leverancier een aangetekende brief te sturen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de leverancier

5.1. De leverancier verbindt zich ertoe om de samenhang van de aanvragen door VOO te controleren, VOO deskundig te adviseren en alle nodige verduidelijkingen te vragen voor de goede uitvoering van de bestelling.
5.2. De leverancier verbindt zich ertoe alle nodige middelen voor de goede uitvoering van de bestelling te bepalen en in te zetten, wat ook inhoudt dat hij voldoende geschikt personeel inschakelt om de naleving van de vastgelegde doelstellingen te garanderen, zowel wat de kwaliteit als wat de kwantiteit en de termijnen betreft.
5.3. De leverancier verbindt zich ertoe om op vraag van VOO meteen alle informatie te bezorgen over het personeel en het materiaal dat wordt ingezet om de bestelling uit te voeren.
5.4. De leverancier verbindt zich ertoe om de prestaties die het voorwerp van de bestelling uitmaken uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften vermeld in die bestelling, als een resultaatsverbintenis.
5.5. De leverancier garandeert aan VOO dat hij houder is van alle rechten, inclusief de intellectuele-eigendomsrechten, of dat hij over alle toelatingen van derden beschikt, met name van de houders van de intellectuele-eigendomsrechten, die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling. De leverancier verbindt zich ertoe om VOO op eenvoudig verzoek bij te staan in het geval van een vordering, een dreigende vordering of welke eis dan ook die wordt ingediend of uitgesproken door een derde, op grond van een vermeende inbreuk op de verbintenissen van de leverancier zoals beschreven in deze bepaling en om VOO in voorkomend geval te vergoeden voor alle gevolgen die voortvloeien uit die inbreuk.
5.6. Tenzij anders bepaald zijn het transport, de verpakking en de verzekeringen van de goederen die het voorwerp van de bestelling uitmaken ten laste van de leverancier.

Artikel 6 – Verplichtingen van VOO

6.1. VOO verbindt zich ertoe schriftelijke vragen om informatie van de leverancier met betrekking tot de uitvoering van de bestelling tijdig te beantwoorden en te goeder trouw samen te werken met de leverancier.
6.2. VOO verbindt zich ertoe het personeel van de leverancier of alle door hem aangestelde derden toegang te geven tot de installaties, lokalen en/of locaties van VOO, voor zover die toegang nodig is voor de uitvoering van de bestelling.

Artikel 7 – Overdracht en onderaanbesteding

7.1. De leverancier mag de uitvoering van de bestelling niet geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VOO.
7.2. De leverancier staat in voor de naleving van alle verplichtingen omtrent de uitvoering van de bestelling door de eventuele onderaannemer(s).

Artikel 8 – Opzegging

8.1. VOO kan de bestelling op eender welk moment en zonder opgave van reden opzeggen door de leverancier een aangetekende brief te sturen, minstens dertig (30) werkdagen voor de effectieve opzeggingsdatum. In dat geval verbindt VOO zich ertoe de leverancier schadeloos te stellen voor de kosten die hij effectief heeft gemaakt.
8.2. Als de leverancier een van zijn verplichtingen niet nakomt, kan VOO de bestelling zonder opzegtermijn of schadevergoeding opzeggen, indien de leverancier er niet in slaagt de vastgestelde inbreuk te verhelpen, binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen volgend op de verzending van een ingebrekestelling via een aangetekende brief aan de leverancier, onverminderd het recht van VOO om van hem een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 – Verzekeringen en aansprakelijkheid

9.1. De leverancier is ertoe gehouden, op zijn kosten, gedurende de volledige uitvoeringstermijn van de bestelling, de nodige verzekeringen aan te gaan en te behouden om de risico’s en aansprakelijkheden te dekken die hij door die uitvoering loopt.
9.2. Op eenvoudig verzoek van VOO bezorgt de leverancier hem alle verzekeringsattesten voor de algemene burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid afkomstig van een solvabele verzekeringsmaatschappij en niet meer dan (6) maanden oud, en waarop de toegekende waarborgen, hun bedrag en het eigen risico vermeld staan.
9.3. Bij onvoldoende dekking kan VOO de leverancier op eender welk moment vragen, om die dekking op te trekken tot een voldoende hoog bedrag, zonder meerkosten of verhoging van de prijs van de bestelling.
9.4. De leverancier verbindt zich ertoe alle gevolgen te dragen die voortvloeien uit elke vorm van schade waarvan zijn gemachtigden, zijn personeel, zijn onderaannemer, diens personeel, derden of waarvan VOO en/of zijn personeel het slachtoffer zouden kunnen zijn, of die hun goederen zouden kunnen lijden bij de uitvoering van de bestelling of door een nalatigheid, tekortkoming of fout van de leverancier, zijn personeel, zijn onderaannemer of diens personeel bij de uitvoering van de bestelling.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1. Tenzij anders bepaald blijven alle intellectuele-eigendomsrechten, meer bepaald en zonder dat deze opsomming volledig is, auteursrechten, naburige rechten, octrooien, handelsmerken, tekeningen en modellen, firmanamen, handelsnamen, domeinnamen, databanken, oorsprongsbenamingen, rechten met betrekking tot software of halfgeleiders enz., waarvan VOO houder is, de volle en volledige eigendom van VOO.
10.2. Tenzij anders bepaald blijven alle intellectuele-eigendomsrechten, meer bepaald en zonder dat deze opsomming volledig is, auteursrechten, naburige rechten, octrooien, handelsmerken, tekeningen en modellen, firmanamen, handelsnamen, domeinnamen, databanken, oorsprongsbenamingen, rechten met betrekking tot software of halfgeleiders enz., waarvan de leverancier houder is, de volle en volledige eigendom van de leverancier.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Als de leverancier als opdracht heeft om persoonsgegevens te verwerken volgens de instructies en voor rekening van VOO, verbindt hij zich ertoe:

 • a) de persoonsgegevens enkel te verwerken in gedocumenteerde opdracht van VOO binnen de grenzen van de uitvoering van de bestelling en, mits naleving van de wettelijke verplichtingen die op hem rusten, alle gegevens die niet of niet langer nuttig zijn voor de uitoefening van zijn contractuele verplichtingen onverwijld te wissen en bestaande kopieën te vernietigen;
 • b) erover te waken dat de tot verwerking van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen of onderworpen zijn aan een gepaste, wettelijke geheimhoudingsplicht;
 • c) de geschikte technische en organisatorische maatregelen door te voeren om een beveiligingsniveau te waarborgen dat aangepast is aan het risico, rekening houdend met de stand van de kennis, de kosten van de uitvoering en de aard, de draagwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking en van de risico’s, om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen;
 • d) de persoonsgegevens op geen enkele manier over te dragen naar of op te slaan in plaatsen buiten de Europese Unie;
 • e) als hij een beroep doet op een andere onderaannemer, VOO daarvan op de hoogte te brengen en in voorkomend geval op de hoogte te brengen van alle geplande veranderingen met betrekking tot de toevoeging of de vervanging van andere onderaannemers;
 • f) als hij een beroep doet op een andere onderaannemer, die andere onderaannemer dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder voor wat betreft het bieden van voldoende waarborgen voor het doorvoeren van de geschikte technische en organisatorische maatregelen;
 • g) VOO, door technische en organisatorische maatregelen die geschikt zijn voor de aard van de verwerking, in de mate van het mogelijke te helpen om zich te kwijten van zijn verplichting om gevolg te geven aan de vragen die de personen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben opwerpen met het oog op het uitoefenen van de rechten waarover ze krachtens de AVG beschikken;
 • h) VOO alle nodige informatie ter beschikking te stellen om de naleving van de in dit artikel vervatte verplichtingen aan te tonen en om audits (inclusief inspecties) mogelijk te maken, door VOO zelf of een andere door VOO gemachtigde auditor, en mee te werken aan die audits;
 • i) VOO onmiddellijk op de hoogte te brengen indien een van de instructies van VOO volgens hem een inbreuk vormt op de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens;
 • j) VOO onmiddellijk op de hoogte te brengen indien hij een inbreuk op de veiligheid of de integriteit van die gegevens of een inbreuk in verband met persoonsgegevens van welke aard dan ook vaststelt. Die kennisgeving gebeurt aan de Functionaris voor gegevensbescherming van VOO, per e-mail op de adressen celsec@nethys.be en privacy@nethys.be en telefonisch op het volgende nummer: +32.468.42.36.41. De aan VOO geleverde informatie omvat alle informatie over de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, net als de bijhorende technische informatie waaronder met name de volgende informatie:
  • • de categorieën betrokken personen en bij benadering het aantal ervan;
  • • de categorieën betrokken persoonsgegevens die zijn opgeslagen en bij benadering het aantal ervan;
  • • een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • •een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken en van de maatregelen die genomen of voorgesteld zullen worden om andere gelijkaardige incidenten te voorkomen, met streefdata.
  In de veronderstelling dat er een mededeling moet gebeuren door VOO aan de betrokken personen, moet de leverancier de nodige bijstand verlenen en daarbij alle informatie ter beschikking houden die Nethys nodig zou kunnen hebben om die mededeling te doen;
 • k) in het algemeen, VOO helpen om de naleving van zijn verplichtingen inzake verwerking van persoonsgegevens te waarborgen en aan te tonen.

Artikel 12 – Referenties

De leverancier mag de prestaties geleverd voor VOO enkel opnemen in zijn referenties met voorafgaand schriftelijk akkoord van VOO.

Artikel 13 – Onderlinge afhankelijkheid

13.1. De nietigverklaring, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de andere bepalingen of de geldigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel niet aan.
13.2. In het geval van de nietigverklaring, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onderhandelen de partijen te goeder trouw om ze te vervangen door (een) bepaling(en) die, in de mate van het mogelijke, hetzelfde effect heeft/hebben als de nietig verklaarde, de ongeldige of niet-toepasselijke bepaling(en).

Artikel 14 – Overmacht

14.1. Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet-naleven van haar verbintenissen, op grond van een bestelling door VOO, indien die niet-naleving veroorzaakt wordt door een geval van overmacht.
14.2. Gevallen van overmacht zijn gevallen die veroorzaakt worden door een voorval waarover de partijen geen controle hebben en dat een van de partijen verhindert om haar verbintenissen na te komen, of dat, zonder een van de partijen noodzakelijk te verhinderen haar verbintenissen na te komen, het nakomen van die verbintenissen zo complex maakt dat het voor die partij zou resulteren in ongemakken die ze redelijkerwijs niet zou moeten doorstaan.
14.3. De verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling door VOO worden opgeschort gedurende de volledige duur van het geval van overmacht.
14.4. Indien de gevolgen van een geval van overmacht langer zouden duren dan een (1) maand, kan de bestelling van rechtswege opgezegd worden op vraag van een van de partijen, zonder dat dat de andere partij recht geeft op een schadevergoeding.
14.5. In het kader van de uitvoering van de bestelling worden met name de volgende zaken beschouwd als gevallen van overmacht, zonder dat deze opsomming volledig is: vernielingen van de installaties, epidemies, aardbevingen, overstromingen, brand, oorlogen, embargo’s, hacking, beschikkingen van hoger hand enz.

Artikel 15 – Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

15.1. Elk geschil over het bestaan, de geldigheid, het toepassingsgebied, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden of van een bestelling door VOO valt onder de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank van Luik.
15.2. Deze algemene voorwaarden en de bestellingen door VOO zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 16 – Voorrang van de teksten

16.1. In geval van tegenstrijdigheid tussen de contractuele documenten geldt de volgende hiërarchie:

 • -de bijzondere bestekken,
 • -de bijzondere voorwaarden,
 • -deze algemene voorwaarden,
 • -de documenten die het commerciële voorstel van de leverancier vormen.

Artikel 17 – Wettelijke vermeldingen

VOO nv, Rue Louvrex 95 te 4000 Luik, KBO nr. 0696.668.549.