PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Webdeal
Bij aankoop
van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt


Deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden voor de verschillende diensten die er deel van uitmaken, hierna samen de 'Algemene Voorwaarden' genoemd, zijn van toepassing voor alle contractuele relaties tussen de Klant en VOO. Ze annuleren en vervangen vanaf 1 juli 2019 alle vorige algemene voorwaarden tussen de Klant en VOO.

1. Definities

Activering: De indienststelling van de diensten die een Activering vereisen. Verbinding: De verbinding van de Klant met het distributienet van VOO. Klant: Elke persoon die aan VOO gebonden is door een Contract of die VOO een abonnementssaanvraag toestuurt. Contract: Geheel van rechten en plichten tussen de Klant en VOO, in de vorm van de volgende contractuele documenten: het (de) abonnementscontract(en), de Algemene Voorwaarden en eventuele aanhangsels, hierna de 'Contractuele Documenten' genoemd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende contractuele documenten geldt de volgende hiërarchie:

 • 1 Het abonnementscontract/aanhangsel,
 • 2 De specifieke Algemene Voorwaarden van de diensten en producten,
 • 3 De Algemene Voorwaarden.

Alleen de Franstalige versie van de Algemene Voorwaarden is rechtsgeldig. Erkend Verdeler: Natuurlijke of rechtspersoon die een of meer verkooppunten uitbaat en door VOO gelast is met de commercialisering van de diensten en producten van VOO. De lijst met Erkende Verdelers kan worden geraadpleegd op de website van VOO. Werk- en Prestatiedocument: Document met de prestaties uitgevoerd voor de Aansluiting, de Verbinding en/of de Activering van de Klant en de eenmalige prestaties die door VOO worden uitgevoerd voor de Klant. Deze prestaties zullen aan de Klant gefactureerd worden. Uitrusting: Apparatuur vereist voor de installatie van sommige diensten (decoder, modem …). Deze wordt door VOO ter beschikking gesteld van de klant en blijft eigendom van VOO. Terminaluitrusting: Product of relevante component van een product dat elektronische communicatie mogelijk maakt en bedoeld is om direct of indirect te worden aangesloten op de interfaces van een elektronisch openbaar communicatienet (decoder, modem, mobiele telefoon, tablet ...). Binneninstallatie: Geheel van roerende en onroerende goederen (met inbegrip van de binnenbekabeling) die eigendom zijn van de Klant, stroomafwaarts van het Leveringspunt en onontbeerlijk voor de ontvangst van de diensten. Leveringspunt: Interface tussen de Binneninstallatie en het distributienet van VOO. Het wordt op een gemakkelijk bereikbare plaats in het gebouw van de Klant geïnstalleerd. Het Leveringspunt kan enkelvoudig zijn als de Binneninstallatie slechts één wandcontact gebruikt, of meervoudig als de Binneninstallatie meerdere wandcontacten omvat die worden gevoed door een versterker. Aansluiting: Plaatsing van leidingen, toestellen, Leveringspunten en accessoires toebehorend aan VOO voor de Verbinding van de Binneninstallatie van de Klant en, desgevallend, de Activering van de diensten. Terugbetalingstabel: Tabel die maand per maand de restwaarde van de terminaluitrusting aangeeft tijdens de duur van het abonnementscontract. VOO: In deze Algemene Voorwaarden omvat 'VOO' de volgende juridische entiteiten: NETHYS nv, met maatschappelijke zetel in de Rue Louvrex 95, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0465.607.720, en BRUTELE cvba, met maatschappelijke zetel in de Napelsstraat 29, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0205.954.665, die respectievelijk optreden voor het grondgebied dat hen betreft.

2. Voornaamste diensten die worden aangeboden door VOO

 • • Analoge televisie
 • • Digitale televisie
 • • Interactieve digitale televisie
 • • Internet
 • • Vaste en mobiele telefonie

VOO biedt ook verschillende bijbehorende diensten aan bij de hierboven beschreven diensten. De bijbehorende diensten worden 'Opties' genoemd als ze worden onderschreven in het kader van een abonnementsformule. De Klant kan enkel intekenen voor een bijbehorende dienst als hij al ingeschreven is voor de bijbehorende hoofddienst.
VOO kan zijn klanten op elk ogenblik nieuwe diensten aanbieden. Deze nieuwe diensten kunnen hetzij rechtstreeks toegankelijk zijn, hetzij als extra bij een of meer hoofddiensten. Elke nieuwe dienst die VOO aanbiedt, is indien nodig het voorwerp van specifieke voorwaarden die de aard, kenmerken, toegangsmodus en -voorwaarden, kosten, betaalwijze enz. bepalen. Deze specifieke algemene voorwaarden voor eventuele nieuwe diensten zullen worden toegevoegd aan onderhavige Algemene Voorwaarden. De Klant zal op de hoogte worden gebracht van de specifieke algemene voorwaarden voor elke nieuwe dienst vooraleer hij intekent op deze dienst of, indien dat automatisch gebeurt, vooraleer de dienst wordt geactiveerd. De Klant kan de activering van elke nieuwe dienst weigeren.
Met uitzondering van de speciaal voor professioneel gebruik bestemde abonnementen zijn de diensten van VOO uitsluitend voorbehouden voor privé- en persoonlijk gebruik.

3. Abonnementsaanvraag en inwerkingtreding van het Abonnementscontract - toegelaten communicatiekanalen

De Klant vraagt elk abonnement aan aan een Erkende Verdeler, via het callcenter van VOO, de website van VOO of op eender welke andere manier die VOO hem ter beschikking stelt en waar hij desgevallend via commerciële communicatie kennis van heeft genomen. Alvorens gevolg te geven aan een inschrijvingsaanvraag behoudt VOO zich de mogelijkheid voor om alle informatie op te vragen die het nuttig acht voor de afsluiting en/of de goede uitvoering van het Contract.
VOO kan weigeren om in te gaan op de inschrijvingsaanvraag van de Klant, de toegang tot bepaalde diensten, opties en/of het buitenlands netwerk beperken, en/of verbruik bovenop het abonnement weigeren zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn indien:

 • a) de Klant weigert om VOO de gevraagde gegevens of documenten te verstrekken of foutieve gegevens of documenten verstrekt;
 • b) de Klant de verplichtingen niet naleeft of niet heeft nageleefd die voortvloeien uit een abonnementscontract met VOO;
 • c) de Klant weigert om een waarborg te verstrekken en/of een voorschot te betalen in de omstandigheden bepaald door VOO in artikel 7.1 van de algemene voorwaarden;
 • d) technische redenen ervoor zorgen dat de dienst niet kan worden geleverd door VOO;
 • e) VOO over ernstige aanwijzingen beschikt van fraude of een gebrek aan solvabiliteit, betrouwbaarheid en stabiliteit bij de Klant.

VOO kan overigens bepaalde diensten of opties voorbehouden aan Klanten met een bepaalde anciënniteit.
Indien nodig wordt met de Klant een afspraak vastgelegd om over te gaan tot de installatie van de diensten door een technicus. Deze installatie gebeurt binnen een termijn van maximaal 35 dagen indien de Klant beschikt over een werkende Aansluiting op de kabeldistributie van VOO.
Het abonnementscontract wordt afgesloten op de datum van de bevestiging van de afspraak met de technicus als de verplaatsing van een technicus nodig is, of op de datum van de registratie van de aanvraag tot wijziging van de Klant in de systemen van VOO, indien geen verplaatsing van een technicus nodig is. Het Contract treedt in werking op de datum van de Activering van de betreffende dienst(en) of Optie(s). In elk geval zal het gebruik van de dienst en/of de betaling door de Klant van elke factuur / elk vervaldagbericht / elke uitnodiging tot betaling hiervoor, leiden tot de aanvaarding van rechtswege van de bepalingen en voorwaarden van het Contract.
Wanneer de Klant zijn gegevens bezorgt aan VOO, erkent hij en stemt hij ermee in dat VOO hieruit de gegevens kan kiezen die de onderneming wenst te gebruiken om de Klant informatie te bezorgen (bv. wijziging van het Contract, indexering, factuur enz.). Elke kennisgeving door VOO aan de Klant via een van deze communicatiemogelijkheden zal als geldig, voldoende en geïndividualiseerd worden beschouwd. De klant verbindt zich ertoe VOO meteen schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van zijn gegevens.

4. Nieuw(e) abonnementscontract(en) - Aanhangsels - Inwerkingtreding

De Klant kan op elk moment diensten toevoegen of verwijderen (upsell-downsell), of voor een bepaalde dienst zijn abonnementsformule wijzigen (upgrade-downgrade). Als het abonnementscontract voor een bepaalde duur is afgesloten, kan het echter niet voor zijn vervaldag worden gewijzigd indien dat tot een verlaging van de maandelijkse prijs van het abonnement zou leiden. Indien de Klant bij de inschrijving op zijn abonnementscontract of tijdens de uitvoering van zijn abonnementscontract gratis of tegen een verlaagde prijs Terminaluitrusting heeft ontvangen, zal elke wijziging van zijn abonnement, ook met toelating, aanleiding geven tot de betaling van de in artikel 6.3.2 bedoelde vergoeding, behoudens andersluidende bepalingen in het abonnementscontract. De Klant vraagt elke wijziging aan via het callcenter van VOO, de website van VOO of op eender welke andere manier die VOO hem ter beschikking stelt en waar hij desgevallend via commerciële communicatie kennis van heeft genomen. Als de wijziging een extra installatie vergt bij de Klant, wordt met hem een afspraak vastgelegd om over te gaan tot de installatie van de diensten door een technicus. Deze installatie gebeurt binnen een termijn van maximaal 35 dagen indien de Klant beschikt over een werkende Aansluiting op de kabeldistributie van VOO.
Het nieuwe abonnementscontract/aanhangsel wordt afgesloten op de datum van de bevestiging van de afspraak met de technicus als de verplaatsing van een technicus nodig is, of op de datum van de registratie van de aanvraag tot wijziging van de Klant in de systemen van VOO, indien geen verplaatsing van een technicus nodig is. Het nieuwe abonnementscontract/aanhangsel treedt in werking op de datum van de Activering van de betreffende dienst(en) of Optie(s). In elk geval zal het gebruik van de dienst en/of de betaling door de klant van elke factuur / elk vervaldagbericht / elke uitnodiging tot betaling hieromtrent leiden tot de aanvaarding van rechtswege van de bepalingen en voorwaarden van het Contract.

5. Verkoop op afstand en verkoop buiten de vestiging

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging van VOO heeft de Klant het recht om VOO te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract. Hiervoor kan de Klant hetzij het modelformulier voor herroeping gebruiken dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd en beschikbaar is op de website van VOO, hetzij een andere eenduidige verklaring afleggen van zijn beslissing om de ondertekening te herroepen. In geval van herroeping dient de Klant op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO de Uitrusting terug te bezorgen die mogelijk ter beschikking is gesteld. Die terugbezorging moet plaatsvinden op de door VOO aangeduide plaats(en). In voorkomend geval zal VOO overgaan tot terugbetaling van alle door de Klant gedane betalingen binnen de 14 dagen volgend op de teruggave van de aan de Klant ter beschikking gestelde Uitrusting of op de ontvangst van het bewijs van hun terugzending. Voor diensten waarvan de uitvoering op vraag van de Klant al begonnen is voor het verstrijken van de bedenktijd, dient de klant VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing. De klant erkent dat wanneer hij digitale content bestelt die niet geleverd wordt op een fysiek medium, zoals een audiovisueel programma besteld via de dienst 'on demand', en vraagt dat deze digitale content hem wordt geleverd vooraleer de bedenktijd verstrijkt, hij zijn recht op herroeping verliest.

6. Duur en opzeg

6.1 Duur

Tenzij anders bepaald, worden de abonnementscontracten voor de verschillende diensten en de verschillende Opties gesloten voor onbepaalde duur. Als het abonnementscontract voor de hoofddienst waarop een Optie betrekking heeft, wordt opgezegd, wordt het abonnementscontract op deze Optie in voorkomend geval van rechtswege vervroegd opgezegd op dezelfde datum. Als de Klant intekent voor een reeks diensten die worden aangeboden tegen een globale prijs, worden het of de abonnementscontracten voor het of de diensten waarop hij eerder ingetekend had en die deel uitmaken van dit pakket, van rechtswege opgezegd. Als de Klant die op een dergelijke reeks diensten geabonneerd is, één of meer diensten van het pakket opzegt zonder ze allemaal op te zeggen, en de dienst of diensten die de Klant heeft opgezegd, door VOO worden aangeboden, zal automatisch een nieuw contract worden afgesloten op deze dienst(en), met kenmerken die zo goed mogelijk lijken op die van de genoemde dienst(en) waarover de Klant in zijn vorige abonnementscontract beschikte.

6.2. Opzegging door de Klant

Onverminderd de toepassing van artikel 6.3 kan de Klant het abonnementscontract te allen tijde opzeggen met een aangetekende brief, een gewone brief, een fax of e-mail naar VOO of via het contactformulier dat beschikbaar is op de website van VOO. VOO zal alles in het werk stellen om de dienst in kwestie zo snel mogelijk te beëindigen, rekening houdend met de technische vereisten, en zal de Klant hiervan een schriftelijke bevestiging sturen.

6.3 Schadevergoeding

6.3.1. Onverminderd de toepassing van artikel 6.3.3 kan VOO in geval van een voortijdige opzegging van een abonnementscontract met bepaalde duur vóór het einde van een abonnementscontract van minder dan 6 maanden, of vóór het verstrijken van een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van een abonnementscontract van 6 maanden of meer, van de Klant een opzeggingsvergoeding eisen die gelijk is aan de nog verschuldigde abonnementskosten tot het einde van een contract van minder dan 6 maanden, of de nog verschuldigde abonnementskosten tot het einde van de zesde maand na de inwerkingtreding van een contract van 6 maanden of meer.
6.3.2. Indien de Klant een contract verbreekt van bepaalde of onbepaalde duur waarvoor hij bij inschrijving gratis of tegen een verlaagde prijs een Terminaluitrusting heeft ontvangen, en indien deze verbreking gebeurt vóór het verstrijken van de afschrijvingsperiode van de uitrusting in kwestie, dan kan VOO bovendien van de Klant een vergoeding eisen die overeenstemt met de resterende waarde van de Terminaluitrusting op de dag van de verbreking. De waarde wordt bepaald volgens een Terugbetalingstabel voor de Terminaluitrusting in kwestie en wordt maandelijks en lineair berekend voor de volledige afschrijvingsperiode.
Deze Terugbetalingstabel zal bij het abonnementscontract worden gevoegd.
6.3.3. De Klant kan het Contract echter te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn en zonder de eventuele in artikel 6.3.1 bedoelde schadevergoeding verschuldigd te zijn in geval van een verhuizing van de Klant naar een gebied dat niet door VOO wordt bediend of in geval van overlijden van de Klant. In dat geval moet de Klant of zijn rechthebbende bij de opzeggingsaanvraag de nodige bewijsstukken leveren. In geval van een indexering kan de Klant het Contract eveneens opzeggen zonder opzegtermijn en zonder de eventuele in artikel 6.3.1 bedoelde schadevergoeding verschuldigd te zijn. In deze gevallen blijft de Klant echter de in artikel 6.3.2 bedoelde schadevergoeding verschuldigd.

6.4 Beperking van de dienst - Opzegging door VOO

Voldoet een Klant niet aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit zijn contract, dan zal hij van VOO een waarschuwing ontvangen dat het risico bestaat dat zijn dienst(en) worden beperkt. Betaalt hij binnen de termijn voorzien in deze waarschuwing niet het volledige aan VOO verschuldigde bedrag, betwist hij het bedrag niet op geldige manier of vraagt hij geen afbetalingsplan aan, dan kan VOO zijn dienst(en) beperken. Gedurende de opschorting van de dienst(en) worden de Klant enkel de kosten aangerekend die direct gekoppeld zijn aan de diensten die hem worden verstrekt.
Voldoet de Klant nog steeds niet aan zijn betalingsverplichtingen, dan zal hij van VOO een waarschuwing ontvangen dat het risico bestaat dat zijn contract wordt opgezegd. Betaalt hij binnen de termijn voorzien in deze waarschuwing niet het volledige verschuldigde bedrag, dan kan VOO van rechtswege het Contract opzeggen zonder opzegtermijn of schadevergoeding.
VOO kan het abonnementscontract met onbepaalde duur ook op elk ogenblik opzeggen met een aangetekende brief, een gewone brief, een fax of e-mail naar de Klant, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen die aanvangt op de 1e dag van de maand volgend op de kennisgeving.

6.5. Verhuizing

In geval van verhuis van de Klant naar een adres dat is aangesloten op het netwerk van VOO, kunnen de diensten waarvoor hij intekende op aanvraag worden overgedragen naar zijn nieuwe adres, evenwel onder voorbehoud van de technische haalbaarheid en een geregulariseerde betalingssituatie. Als dit nieuwe adres zich bevindt op het grondgebied van een andere juridische entiteit die onder de naam VOO handelt, zal het Contract van rechtswege worden overgedragen naar deze andere juridische entiteit. De Klant moet VOO minstens een maand op voorhand per aangetekende brief informeren over zijn verhuis en zijn nieuwe adres. In dat geval zal VOO waken over de continuïteit van de dienstverlening op het nieuwe adres. Alle door VOO uitgevoerde prestaties ter gelegenheid van een verhuis van de klant om het behoud van de diensten mogelijk te maken, worden gefactureerd tegen de geldende tarieven. Als de Klant zijn woning verlaat zonder zijn Contract op te zeggen of over te dragen, blijft het Contract van kracht.

7. Financiële Voorwaarden

7.1. Prijs - Waarborg - Voorschot - Promoties

De prijs van het abonnement is, tenzij anders bepaald, de geldende prijs op de dag van de afsluiting van het contract. De kosten voor het verbruik van de diensten zullen desgevallend aan de Klant gefactureerd worden bovenop de abonnementsprijs op basis van de geldende tarieven. Bovendien zullen kosten voor de installatie en alle andere door VOO uitgevoerde prestaties voor de Klant op basis van het Werk- en Prestatiedocument alsook de Activeringskosten aan de Klant gefactureerd worden op basis van de geldende tarieven. De gedetailleerde geldende tarieven, kosten en vergoedingen kunnen worden geraadpleegd op de website van VOO en worden iedereen opgestuurd op schriftelijk verzoek aan VOO. VOO behoudt zich het recht voor om zijn tarieven eenmaal per jaar te indexeren volgens de index van de consumptieprijzen. De prijsindexering gebeurt volgens de volgende formule: nieuwe prijs = oude prijs vermenigvuldigd met (laatst bekende index van de consumptieprijzen gedeeld door de index van de consumptieprijzen op het moment van de voorgaande prijsbepaling).
VOO behoudt zich het recht voor om van de Klant de betaling van een garantie te vragen voor het Contract wordt afgesloten of in de loop van het contract, onder meer in de volgende gevallen:

 • • Om de teruggave van Uitrusting te garanderen.
 • • In het geval van ernstige aanwijzingen van, een gebrek aan solvabiliteit, betrouwbaarheid of stabiliteit van de Klant (bv. door de Klant verstrekte foutieve informatie, wanbetaling, beslaglegging, procedure voor collectieve schuldenregeling ...).
 • • Domicilie, vaste verblijfplaats of factuuradres in het buitenland.

Indien de garantie niet binnen de verplichte termijn is betaald, kan VOO weigeren om de Klant in te schrijven, de diensten volledig of gedeeltelijk opschorten of het Contract opzeggen zonder opzegtermijn of schadevergoeding. VOO kan de garantie gebruiken voor de betaling van alle sommen die door de Klant verschuldigd zouden zijn. Indien VOO de garantie volledig of gedeeltelijk gebruikt, moet de Klant ze weer aanvullen. Op het einde van het Contract zal de garantie of het eventuele saldo aan de Klant worden terugbetaald, nadat de Klant alle aan VOO verschuldigde sommen heeft betaald.
Het maximale bedrag van de tijdens het Contract gevraagde waarborg mag niet hoger liggen dan de voorziene te factureren bedragen tijdens een periode van 3 maanden, berekend op basis van de kostprijs van het abonnement en het gemiddelde van het aangerekende verbruik tijdens de 6 maanden voorafgaand aan het verzoek tot waarborg.
VOO behoudt zich het recht voor om, voordat het Contract wordt gesloten, van de Klant de systematische betaling van een voorschot te vragen of om de diensten vaker dan maandelijks (tweemaal per maand of wekelijks) aan de Klant te factureren. VOO behoudt zich het recht voor om, tijdens de duur van het contract, van de Klant de systematische betaling van een voorschot te vragen of de diensten vaker dan maandelijks (tweemaal per maand of wekelijks) aan de Klant te factureren indien het totale maandelijks te factureren bedrag per dienst groter is dan € 100 excl. btw. (vergoeding(en) en verbruik samen) en/of € 50 excl. btw voor het verbruik van VOD. Als het voorschot niet binnen de verplichte termijn is betaald, kan VOO weigeren om de Klant in te schrijven, de diensten volledig of gedeeltelijk opschorten of het Contract zonder opzegtermijn of schadevergoeding opzeggen.
Wanneer onder bepaalde voorwaarden een promotie wordt toegekend aan de klant en vervolgens blijkt dat de Klant niet aan deze voorwaarden voldoet, dan wordt de toegekende promotie geannuleerd. De promotie wordt tevens geannuleerd wanneer de Klant die op de promotie is ingegaan, niet binnen de twee maanden na de mail of brief van VOO ter bevestiging van de abonnementsaanvraag overgaat tot de installatie van de diensten waarop hij zich heeft geabonneerd of wanneer de Klant niet binnen een termijn van 30 na ontvangst van de bijbehorende factuur het volledige vereiste bedrag betaalt om gebruik te maken van de promotie.

7.2. Facturering - Vervaldagbericht - Uitnodiging tot betaling - Betaling - Domiciliëring

De diensten geleverd door VOO vormen het voorwerp van facturen, vervaldagberichten of uitnodigingen tot betaling waarvan de maandelijkse, tweemaandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse frequentie wordt bepaald in het abonnementscontract en die worden verzonden naar het door de Klant verstrekte factuuradres.
Bij een contract met bepaalde duur kan de Klant worden gevraagd om de dienst vooraf te betalen voor de overeengekomen periode of een gedeelte ervan.
VOO behoudt zich het recht voor om zijn facturen elektronisch door te sturen of via gelijk welk elektronisch platform ter beschikking te stellen van de Klant. De Klant kan echter vragen dat zijn facturen hem per post worden toegestuurd. De betalingen kunnen gebeuren via bankoverschrijving of via domiciliëring. Domiciliëringen worden enkel aanvaard vanaf een Belgische bankrekening. De aan VOO verschuldigde bedragen zijn te betalen binnen 15 dagen na de verzending door VOO van elke betalingsaanvraag hieromtrent, of, voor de Klanten die kozen voor betaling per domiciliëring, de dag van de eerste voorlegging van de domiciliëring in kwestie.
VOO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze betalingen van de Klant te boeken voor de aanzuivering van eender welke schuld die de Klant zou hebben bij VOO.
Wanneer de klant opteert voor de domiciliëring van de betaling van een van de diensten, zal deze domiciliëring van toepassing zijn voor de betaling van alle aan VOO verschuldigde bedragen in het kader van alle andere door VOO geleverde diensten (vervallen en nog te vervallen facturen), tenzij de Klant zich daar formeel en schriftelijk tegen heeft verzet. VOO behoudt zich echter het recht voor de betaling per overschrijving te eisen van de eerste vervaldag(en). Als de betalingen via domiciliëring gebeuren, zullen in geval van weigering van de inning bij de bankinstelling weigeringskosten worden aangerekend aan de Klant volgens de geldende tarieven. Op vraag van de Klant zal VOO gratis een duplicaat leveren van elke factuur, elk vervaldagbericht of elke uitnodiging tot betaling. Elk extra duplicaat zal aan de Klant gefactureerd worden op basis van de geldende tarieven.
Op verzoek van de Klant kunnen de facturen, vervaldagberichten of uitnodigingen tot betaling naar een door hem aangeduide derde betaler worden verzonden. De aanduiding van een derde betaler stelt de Klant niet vrij van zijn betaalplicht indien de derde betaler in gebreke blijft. De derde betaler verwerft geen rechten op grond van het abonnementscontract. Behalve andersluidende instructies van de Klant zal elke eventuele terugbetaling door VOO uitsluitend gebeuren op de rekening waarmee de Klant de aan VOO verschuldigde bedragen betaalt, zolang het gaat om een rubriekrekening op zijn naam of een rekening op zijn naam. Is dit niet het geval, dan zal VOO hem het bankrekeningnummer vragen waarop de terugbetaling in kwestie dient te gebeuren.

7.3 Betalingsachterstand

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldatum van de factuur, kan VOO de Klant een of meerdere aanmaningen sturen. Er zullen maximaal vier aanmaningen worden aangerekend aan de klant per onbetaalde, gedeeltelijk betaalde of met vertraging betaalde factuur tegen een eenheidsprijs van € 10. De eerste herinnering is gratis. Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling leiden tot interesten volgens de wettelijke tarieven, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is. De Klant moet bovendien een forfaitaire schadevergoeding betalen van 15% van de op de vervaldag onbetaalde bedragen met een minimum van 50 euro. Deze forfaitaire vergoeding dekt de administratieve kosten voor de verwerking van de onbetaalde facturen, exclusief invorderingskosten bij interventie door derden.
Elke betalingsachterstand van een factuur of, indien een afbetalingsplan werd afgesloten, van een maandaflossing, zal alle aan VOO verschuldigde sommen automatisch en zonder ingebrekestelling opeisbaar maken, met inbegrip van de sommen waarvoor betalingsfaciliteiten werden verleend.
Indien aan VOO verschuldigde sommen onbetaald blijven, kan VOO voor elke gerechtelijke beslissing hun inning toevertrouwen aan een gerechtsdeurwaarder, een advocaat of een derde. Bovenop de aan VOO verschuldigde bedragen zal de Klant in dat geval de kosten moeten betalen voor de akten en de interventies van de gerechtsdeurwaarder, de advocaat of de derde voor de invordering evenals rechten op voorschot en/of inningsrechten. Deze akten en interventies (aanmaning, ingebrekestelling, opzoekkosten, inningsrechten, inningsrechten op afkorting ...) worden berekend op basis van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.
Deze tarieven zijn als volgt:

UITTREKSELS UIT HET TARIEF 2019
 
EXCL. BTW
INCL. BTW
INGEBREKESTELLING / AANMANING + POSTZEGEL (0,76) (ART. 7)
125,00 en meer
19,47€
23,56€
INNINGSRECHT (ART. 8)
1% hoofdsom en interesten MINIMUM
12.48€
15.10€
INNINGSRECHT (ART. 8)
1% hoofdsom en interesten MAXIMUM
123.82€
149.82€
INNINGSRECHT OP VOORSCHOT (ART. 8)
EXCL. BTW
INCL. BTW
Tot 24,99€
2,57€
3,11€
Van 25,00€
tot 124,99€
4,31€
5,22€
Van 125,00€
tot 249,99€
7,11€
8,60€
Van 250,00€
tot 494,99€
12,48€
15,10€
Van 495,00€
tot 744,99€
26,70€
32,31€
meer dan 745,00€
35,38€
42,81€
Opzoekingsrecht (art. 13 1°)
7,67€
9,28€
Opzoekingsrecht + uittreksel Rijksregister
8,11€
9,81€

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari op basis van de index van de consumptiegoederen.
Bij een gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen zijn, indien de schuldenaar de zaak verliest, alle gerechtskosten voor rekening van de schuldenaar, onverminderd elke vraag om schadevergoeding en andere stappen, waaronder ook gerechtelijke procedures, die nodig zijn om de belangen van VOO te vrijwaren.
Als VOO eventuele aan de Klant verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijnen aan de Klant betaalt, heeft de Klant recht op soortgelijke achterstandsboetes.

8. Aansluiting, Binneninstallatie, Verbinding, Activering, Uitrusting

8 .1. Aansluiting

Indien de Klant niet beschikt over een werkende Aansluiting op het kabeldistributienetwerk van VOO, en VOO op verzoek van de Klant overgaat tot deze Aansluiting, zullen de kosten hiervoor berekend worden op basis van de geldende tarieven of, in voorkomend geval, op basis van een offerte. Bij niet-naleving door de Klant van een termijn van 48 uur voor het annuleren of uitstellen van de afspraak met VOO hiervoor, zullen de verplaatsingskosten aan de Klant gefactureerd worden op basis van de geldende tarieven.
Indien een Aansluiting niet mogelijk is om technische redenen, heeft VOO het recht om de aanvraag van de Klant te weigeren, zonder dat het enige schadevergoeding verschuldigd is.

8.2. Binneninstallatie

De Binneninstallatie, die onder meer de eindapparaten van de Klant omvat (televisies, videorecorders, computers, telefoontoestellen, enz.) moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, aan de technische voorschriften en aan elke andere toepasbare wettelijke bepaling.
Elk werk moet kunnen worden uitgevoerd zonder dat een technicus meubilair hoeft te verplaatsen bij de Klant. VOO zal al het mogelijke doen om de installatie uit te voeren zonder schadelijke gevolgen. VOO kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële, esthetische of andere schade als gevolg van een installatie, tenzij bij kwaad opzet of een zware fout van de technici van VOO. De Klant moet elk element van zijn Binneninstallatie waarvan het gebruik het VOO-netwerk verhindert of verstoort loskoppelen zodra de Klant dit vaststelt of op aanvraag van VOO. Anders heeft VOO het recht om het Contract op te schorten of eventueel op te zeggen.
VOO houdt bijkomende informatie beschikbaar voor de Klant over de technische specificaties in verband met de compatibiliteit van de Binneninstallatie van de Klant met de dienst. Deze gegevens zijn beschikbaar op de website van VOO en worden verstuurd naar iedereen die hier schriftelijk om verzoekt. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de compatibiliteit van zijn Binneninstallatie met de dienst. VOO zal in geen geval en op geen enkele wijze verplicht zijn de Binneninstallatie van de Klant in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

8.3. Verbinding - Activering

VOO is als enige bevoegd om over te gaan tot de Verbinding en de Activering.

8.4. Uitrusting

Om de levering van bepaalde diensten mogelijk te maken, moet VOO Uitrusting leveren waarvan de beschrijving is opgenomen in het abonnementscontract. Deze Uitrusting wordt hetzij gratis ter beschikking gesteld in het kader van de aangevraagde dienst, hetzij verhuurd volgens de bepalingen in het abonnementscontract. In geval van de opschorting van de diensten om eender welke reden, blijven de huurkosten van de Uitrusting verschuldigd. De Uitrusting blijft het exclusieve, niet voor overdracht en beslag vatbare eigendom van VOO. De Uitrusting wordt uitsluitend voor privégebruik en gebruik waarvoor ze bedoeld is ter beschikking gesteld van de Klant. De Uitrusting mag niet worden overgedragen, verkocht of ter beschikking worden gesteld van een derde, onder welke vorm dan ook. Bij inbreuken van de Klant behoudt VOO zich het recht voor het Contract op te zeggen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen van de Klant.
De Klant blijft verantwoordelijk voor de Uitrusting en moet als goede huisvader waken over het behoud ervan gedurende de volledige duur van het abonnementscontract hieromtrent en tevens na afloop van het contract, totdat de Uitrusting wordt terugbezorgd aan VOO. Het is ten strengste verboden voor de Klant om technische interventies, transformaties, of wijzigingen uit te voeren met de Uitrusting. In geval van inbeslagname of eender welke andere aanspraak van een derde van rechten op de Uitrusting, moet de Klant zich hiertegen verzetten en VOO onmiddellijk op de hoogte brengen. In geval van verlies, diefstal of schade van de Uitrusting, moet de Klant VOO hiervan binnen 48 uur per aangetekende brief op de hoogte brengen. In dat geval moet de Klant VOO een schadevergoeding betalen voor de kosten van de vervanging op basis van de geldende tarieven, behalve in geval van overmacht, waarvoor de bewijslast volledig bij de Klant ligt. De Uitrusting die ter beschikking wordt gesteld van de Klant moet worden teruggegeven op het of de plaatsen die VOO aanduidt, binnen 15 dagen na afloop van het abonnementscontract ter zake. In geval van de teruggave van de Uitrusting wordt de eventueel door de Klant betaalde waarborg terugbetaald, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op die tijdens dewelke de teruggave plaatsvond, met aftrek van de eventuele kosten voor de herstelling van de Uitrusting of de vervanging van ontbrekende elementen en eventuele schulden van de Klant aan VOO.
In geval van niet-teruggave van de Uitrusting zal een forfaitaire schadevergoeding worden geëist van de Klant op basis van de geldende tarieven. In dat geval zal de eventueel door de Klant betaalde waarborg eigendom blijven van VOO ten belope van een deel van of het volledige bedrag van deze schadevergoeding.

9. Herstelling - Onderhoud

VOO is belast met de herstellingen van de Uitrusting tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van een fout of kwaad opzet of bedrog van de Klant. VOO zal op discretionaire wijze de te treffen maatregelen bepalen. Als de reparatie ten laste van de Klant is, zal die door VOO gefactureerd worden op basis van de geldende tarieven.
Sommige onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de diensten kunnen een tijdelijke onderbreking van de diensten vereisen zonder dat VOO hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. In de mate van het mogelijke worden deze interventies uitgevoerd buiten de piekuren van de kijkcijfers of het gebruik van de diensten.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Aansprakelijkheid van VOO

Onder voorbehoud van technische beperkingen verbindt VOO zich ertoe alle middelen waarover het beschikt in te zetten om de toegang van de klant tot de onderschreven dienst(en) te verzekeren. VOO biedt echter geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de werking zonder fouten of onderbrekingen van de dienst noch voor het vermogen van de dienst om te voldoen aan de verwachtingen of de behoeften van de Klant. VOO is enkel aansprakelijk in geval van kwaad opzet, een zware fout van zichzelf of van zijn beambten of mandatarissen of door elke niet-uitvoering van een verplichting die overeenstemt met een van de voornaamste prestaties in het Contract. De verantwoordelijkheid van VOO is desgevallend beperkt tot een vergoeding voor de voorzienbare, rechtstreekse, persoonlijke, materiële en zekere schade die de Klant heeft geleden, met uitzondering van vergoedingen voor elke onrechtstreekse of immateriële schade. VOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of storingen in de dienst als gevolg van overmacht of elke andere niet te voorziene gebeurtenis, zoals stakingen, slechte weersomstandigheden, gevallen van overmacht of eender welke andere gebeurtenis die kan worden toegeschreven aan de Klant of aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van VOO begrensd tot een bedrag gelijk aan het totaal van de bedragen die de Klant aan VOO heeft betaald voor abonnementen voor de dienst(en) in de loop van de vierentwintig maanden die voorafgaan aan het optreden van de schade.

10.2. Aansprakelijkheid van de Klant

De Klant is de enige aansprakelijke voor elke door VOO of derden geleden rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade veroorzaakt door hemzelf of door derden die gebruikmaken van de dienst waarvoor de Klant heeft ingetekend. De Klant verbindt zich ertoe VOO een vergoeding te betalen voor alle schade als gevolg van eender welke handeling, eis of veroordeling tot schadevergoeding waarvan VOO het voorwerp uitmaakt als gevolg van het gedrag van de Klant of derden die gebruikmaken van de dienst waarvoor de Klant intekende, of na een schending van de intellectuele rechten van derden door de Klant of door derden die gebruikmaken van de dienst waarvoor de klant intekende.
De Klant zal aansprakelijk worden gesteld bij fraude met de Aansluiting, Verbinding, Activering en/of de Uitrusting die hem ter beschikking wordt gesteld. In dat geval, onverminderd het recht van VOO om een schadevergoeding te eisen, zal de Klant VOO een forfaitair bedrag van € 250 betalen teneinde de herstellingskosten en andere technische en administratieve kosten te dekken. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een eigen pincode/wachtwoord/gebruikersnaam of het bewaren van de pincode/het wachtwoord/de gebruikersnaam verstrekt door VOO, en voor het gebruik ervan door hemzelf en/of een derde. De Klant ziet uitdrukkelijk af van elk algemeen beroep tegen VOO op dit gebied.

11. Overdracht

De overdracht aan een derde door een Klant van een deel van of al zijn rechten en plichten die voortvloeien uit het Contract is enkel toegelaten voor bepaalde diensten en na voorafgaande schriftelijke toestemming van VOO. Wanneer VOO een overdracht aanvaardt, worden alle rechten en plichten die voortvloeien uit het Contract overgedragen aan de verkrijger die ze aanvaardt. De verkrijger en de overdrager moeten VOO een aanvraagformulier voor een overdracht overhandigen, ondertekend door beide partijen. Dit formulier is beschikbaar op de website van VOO en wordt verstuurd naar elke persoon die hiervoor een schriftelijke aanvraag indient bij VOO.
Het staat VOO vrij zijn rechten en plichten die voortvloeien uit het contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde van zijn keuze.

12. Klachten en tussenkomst van de ombudsman

12.1. Klacht ingediend bij VOO

Elke klacht van een Klant kan per aangetekende brief worden verstuurd naar de klantendienst van VOO.
Voor klachten in verband met de facturering beschikt de Klant over een termijn van 30 dagen vanaf de debitering van zijn bankrekening of de ontvangst van de factuur, het vervaldagbericht of de uitnodiging tot betaling om het bedrag ervan te betwisten. Na deze termijn wordt de Klant geacht het bedrag definitief aanvaard te hebben.
Onder voorbehoud van de indiening door de Klant van een klacht die door de Ombudsdienst ontvankelijk is verklaard, blijft bij een klacht de betaling op de overeengekomen datum opeisbaar.
De Klant beschikt over een termijn van 5 kalenderdagen, te rekenen vanaf de opschorting van de dienst, om een klacht in te dienen. Na deze termijn kan de Klant geen vergoeding meer eisen van VOO voor de schade als gevolg van deze opschorting, voor de periode tussen de vijfde dag en de dag waarop de klacht wordt ingediend.

12.2. Klacht ingediend bij de Ombudsdienst

Elke Klant die niet tevreden is over de behandeling van een klacht door VOO kan zich richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, die wettelijk werd opgericht bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie:
Ellipse Building, Koning Albert II-laan 8, bus 3 te 1000 Brussel - Tel. 02/223 06 06 - Fax. 02/219 77 88 - www.ombudsmantelecom.be. De Ombudsdienst Telecommunicatie werkt volledig onafhankelijk van VOO. Binnen de grenzen van zijn toegekende taken krijgt hij geen enkele instructie van geen enkele overheid. De Klant kan zich naar keuze tot de Nederlandstalige of de Franstalige ombudsman richten. VOO zal de Klant op eenvoudig verzoek de te volgen procedure voor het indienen van een klacht bij de Ombudsdienst meedelen.
Klachten zijn enkel ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij eerst stappen heeft gezet bij VOO. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard.

12.3 Bewijsstukken

De Klant erkent dat de invoering van zijn aanvragen en registraties in het IT-systeem en het bestelsysteem van VOO formele bewijzen vormen van de aanvragen van de klant zoals inschrijvings- en/of activeringsaanvragen voor bepaalde diensten of Opties, de wijziging van het type diensten waarop de Klant heeft ingetekend, de bestelling van programma's…

12.4 Geldende gedragscodes

VOO is onderworpen aan de volgende codes:

 • - Gedragscode voor ISP's van de vzw 'Internet Service Provider Association Belgium' (afgekort 'ISPA Belgium') beschikbaar op de website www.ispa.be
 • - Ethische code voor telecommunicatie (koninklijk besluit van 9 februari 2011 /B.S. 21.06.2011, p. 36508) beschikbaar op de website www.telethicom.be

Op schriftelijke verzoek van de klant zal hem een kopie van deze codes worden toegestuurd.

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden of van het abonnementscontract

VOO verbindt zich ertoe de Klant minstens één maand voor de inwerkingtreding op de hoogte te brengen van alle wijzigingen van de Algemene Voorwaarden voor een contract van onbepaalde duur of van alle wijzigingen van het abonnementscontract van onbepaalde duur die een impact hebben op de Klant.
Elke klant die zich verzet tegen de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden voor een contract van onbepaalde duur of van wijzigingen van het abonnementscontract van onbepaalde duur heeft het recht om, in het eerste geval, zijn Contract of, in het tweede geval, zijn abonnementscontract van onbepaalde duur uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden of van de wijziging van het abonnementscontract, kosteloos op te zeggen.
Indien de wijziging een prijsverhoging inhoudt van zijn abonnement, heeft elke Klant die zich hiertegen verzet, het recht om zijn abonnementscontract van onbepaalde duur kosteloos op te zeggen, en dat ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur uitgegeven na de inwerkingtreding van de genoemde prijsverhoging.
VOO behoudt zich echter het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen van contracten van bepaalde en onbepaalde duur of om abonnementscontracten van bepaalde en onbepaalde duur te wijzigen wanneer de wijziging de omzetting betreft van een puur feitelijke situatieverandering, een wijziging van het reglementaire kader waarbij VOO geen keuze heeft over de manier om de opgelegde wijzigingen in te voeren, zonder dat de Klant het recht krijgt op een kosteloze opzegging. De Klant zal minstens één maand voor de inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht van een dergelijke wijziging.

14. Jurisdictie en toepasbaar recht

Dit Contract wordt geregeld door het Belgische recht. Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van het Contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de juridische entiteit die de dienst(en) levert aan de Klant.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERSCHILLENDE DIENSTEN

15. Diensten voor analoge, digitale en interactieve digitale televisie

15.1 Voorwoord

Interactieve digitale televisie en HD-televisie zijn enkel beschikbaar in de geografische gebieden die de ontvangst van deze dienst mogelijk maken. De lijst met deze gebieden is beschikbaar op de website van VOO en wordt verstuurd naar elke persoon die hiervoor een schriftelijke aanvraag indient bij VOO.

15.2. Auteursrechten

De diensten aangeboden door VOO, hun inhoud en de Uitrusting die ter beschikking wordt gesteld van de Klant, worden beschermd door de wetgeving over de intellectuele eigendomsrechten. Elke opname, kopie of registratie op eender welke drager met een ander doel dan privégebruik is verboden, net als elke openbare vertoning. Deze diensten en hun inhoud zijn exclusief voorbehouden voor gebruik in de privésfeer. De Klant mag een derde geen toestemming geven om de diensten en hun inhoud te gebruiken, hetzij door ze uit te zenden, hetzij door ze te kopiëren. In geval van niet-naleving van de hierboven beschreven verplichtingen, stelt de Klant VOO vrij van elke klacht of actie van derden.
VOO moet, als toepassing van de geldende wetgeving, auteursrechten betalen. Deze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de klant en zijn inbegrepen in de abonnementsprijs van de Klant. Hetzelfde geldt voor de verplichte bijdragen opgelegd door de Franse Gemeenschap in het kader van het decreet over radio-uitzendingen.

15.3. Decoder

Om te kunnen gebruikmaken van digitale televisie of interactieve digitale televisie, moet de Klant beschikken over een VOO-decoder, die hij koopt of die hem door VOO ter beschikking wordt gesteld. Als de klant wil kunnen genieten van de dienst voor digitale televisie of interactieve digitale televisie, moet hij één decoder per televisie hebben. Al naargelang van het type VOO-decoder kan de installatie gebeuren door de Klant zelf of door VOO. Als de Klant de decoder zelf installeert, doet hij dat op eigen kosten. Hij moet er dan ook voor zorgen dat hij op de daarvoor bestemde plaats de chipkaart invoert die samen met de decoder werd geleverd en waarmee hij toegang krijgt tot de dienst voor digitale televisie of interactieve digitale televisie. De Klant installeert de decoder volgens de instructies in de handleiding die met de decoder wordt geleverd.
De Klant mag deze decoder en de diensten waartoe hij toegang verleent enkel gebruiken voor privégebruik en enkel om de digitale zenders te decoderen waartoe hij volgens zijn abonnementscontract toegang heeft, en dat op één televisietoestel. Deze decoder mag in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks worden gebruikt om een derde in staat te stellen de diensten voor digitale televisie of interactieve digitale televisie van VOO te ontvangen.
De inhoud van de tv-opties en -bouquets waarop een Klant heeft ingetekend is automatisch toegankelijk op alle interactieve decoders van de klant (type .evasion of Voocorder). De Klant heeft ook toegang tot die inhoud via de niet-interactieve decoders van VOO, maar het aantal daarvan is wel beperkt tot drie VOOboxen of tot twee VOOboxen en een digitale tv-kaart per abonnementscontract.
In geval van een storing met de door VOO aan de klant ter beschikking gestelde decoder, wordt deze decoder hersteld of omgeruild door VOO, op voorwaarde dat de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit het Contract naleeft. Tijdens de omruil of herstelling zal VOO nooit aansprakelijk worden gehouden in geval van verlies van persoonlijke gegevens die de Klant op de decoder heeft bewaard.

15.4. Chipkaart

De door VOO geleverde chipkaart bij de aankoop of terbeschikkingstelling aan de Klant door VOO van een VOO-decoder blijft het exclusieve, niet voor overdracht of beslag vatbare eigendom van VOO. Ze mag niet worden overgedragen, verkocht of ter beschikking worden gesteld van een derde, onder welke vorm dan ook, en kan enkel worden gebruikt met de VOO-decoder.
In geval van verlies of beschadiging van een kaart, om welke reden dan ook, moet de Klant VOO hiervan binnen 48 uur op de hoogte brengen. De beschadigde kaart moet naar VOO worden teruggestuurd naar het adres dat op eenvoudig verzoek aan de Klant wordt meegedeeld. VOO zal zo snel mogelijk een nieuwe kaart sturen naar de Klant. Ze zal aan de Klant gefactureerd worden op basis van de geldende tarieven. In de tussentijd moet de Klant de verplichtingen die voortvloeien uit zijn abonnementscontract voor digitale of interactieve digitale televisie naleven.
De chipkaarten die VOO ter beschikking stelt van de Klant moeten aan VOO worden teruggegeven, desgevallend samen met de VOO-decoder, op de door VOO aangeduide plaats(en), in perfecte staat, binnen 15 dagen na afloop van het abonnementscontract voor digitale of interactieve digitale televisie. Als de chipkaart niet binnen deze termijn wordt terugbezorgd, moet de Klant een schadevergoeding betalen op basis van de geldende tarieven, onverminderd de andere bedragen die nog verschuldigd zijn aan VOO.

15.5. Programma's

VOO verzekert de verspreiding van de digitale televisiesignalen en van de analoge TV/FM-signalen van de zenders die deel uitmaken van zijn aanbod. De door de uitgevers van de zenders aangekondigde programma's vallen onder hun verantwoordelijkheid en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door hen gewijzigd worden. VOO geeft de programma's niet uit en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud. VOO is niet verantwoordelijk voor de uitzending van de programma's en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een storing, een vertraging of onderbreking bij de uitzending of ontvangst van de programma's. VOO stelt een elektronische programmagids ter beschikking van de Klanten met een abonnement voor digitale of interactieve digitale televisie. Met deze functie kunnen de programmagegevens van bepaalde zenders geraadpleegd worden. VOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, de juistheid en volledigheid van deze gegevens. VOO heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de technische kenmerken van de diensten en hun samenstelling te wijzigen, met name het aantal en de aard van de zenders en de samenstelling van de catalogus met programma's die worden aangeboden door VOO (VOD/SVOD).

15.6. Dienst 'op verzoek' (SVOD/VOD)

De dienst 'op verzoek' is een extra dienst waarmee de klant op eenvoudig verzoek specifieke audiovisuele programma's kan bestellen en bekijken. Deze programma's worden geselecteerd uit een programmacatalogus aangeboden door VOO. Deze dienst is beschikbaar per sessie (VOD) of in het kader van een abonnementscontract (SVOD).
De Klant wordt van de diensten op verzoek (programma's, uurroosters, duur, prijs enz.) op de hoogte gebracht via elk middel dat VOO kiest. De Klant bestelt, met de middelen die hem ter beschikking worden gesteld door VOO en hem ter kennis worden gebracht door commerciële communicatie, het of de programma's van zijn keuze. De controle van het bestelproces wordt verzekerd door het gebruik van een persoonlijke identificatie, de pincode, die de Klant moet invoeren op het moment van de bestelling.
De toegang tot de dienst 'op verzoek' kan worden beperkt door een oudercode voor de digitale terminal. De toegang tot de dienst 'op verzoek' kan worden geschrapt of opnieuw geactiveerd worden op schriftelijk verzoek van de Klant.
Indien de Klant hierom verzoekt, wordt het programma hem meteen na de bestelling verstrekt. In voorkomend geval kan de Klant de geplaatste bestelling niet annuleren, wijzigen of uitstellen. De prijs van elk besteld programma wordt aangerekend aan de Klant op de eerste factuur/het eerste vervaldagbericht/de eerste uitnodiging tot betaling volgend op de bestelling, of desgevallend gedebiteerd bij de volgende domiciliëring.
De verplichting van VOO om te voldoen aan de door de Klant geplaatste bestellingen vormt slechts een inspanningsverplichting.
Na afloop van het abonnementscontract of in geval van opzegging of opschorting ervan, ongeacht het motief, heeft de Klant geen toegang meer tot de dienst 'op verzoek', en dat zelfs indien de bestelde programma's niet bekeken werden.

15.7 App Store en apps

VOO kan besluiten om de Klant via de decoder(s) van zijn keuze de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot een App Store en om zich, via die weg, te abonneren op en toegang te krijgen tot de diensten van bepaalde apps.
Indien VOO besluit om een App Store aan te bieden via een of meerdere van zijn decoders, kan elke decoder zijn eigen App Store hebben.
Als die mogelijkheid om toegang te krijgen tot een App Store wordt aangeboden door VOO, staat het VOO vrij om te kiezen welke apps op die manier beschikbaar zijn en om de toegang tot die apps op elk moment te verwijderen. De beschikbare apps kunnen variëren naargelang de aangeboden App Store.
In voorkomend geval moet de Klant de algemene voorwaarden van de App Store in kwestie en van elke app waarop hij zich wil abonneren vooraf accepteren en er de voorwaarden van naleven.
Hij moet ook de eventueel vereiste betalingen doen volgens de instructies gegeven door de respectieve leveranciers van die diensten.
VOO garandeert niet dat de App Store of de functies van de diensten waarop de Klant zich via die weg abonneert, beantwoorden aan zijn verwachtingen of zijn behoeften en zonder onderbreking foutloos beschikbaar zullen zijn.
De toegang tot de App store en die diensten en het gebruik ervan, met de bijbehorende risico’s en gevaren, gebeuren op eigen verantwoordelijkheid van de Klant.
De Klant ontslaat VOO van elke aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat de Klant maakt van de App Store en van de diensten waarop hij zich via die weg heeft geabonneerd.
VOO kan overigens in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of enig nadeel, van welke aard dan ook, die/dat de Klant ondervindt en wordt veroorzaakt door de opschorting, onderbreking, (technische) verstoring, vertraging, beperkte toegang en/of onderbreking van de toegang tot (een gedeelte van) de App Store, de beschikbare apps en diensten waarop via die weg is geabonneerd, ongeacht of die van VOO komen of van de leverancier van de dienst in kwestie.

16. Internetdienst

16.1. Gebruiksvoorwaarden

Om optimale gebruiksvoorwaarden voor de dienst te garanderen, zijn de aanbiedingen voor onbeperkt internetgebruik van VOO voorbehouden voor privé- en persoonlijk gebruik door de Klant. Dit garandeert de Klant een intensief gebruik. Het onbeperkte karakter van de dienst zal niet verzekerd zijn in geval van fraude, misbruik, gebruik dat de rechten van derden aantast, met name de intellectuele eigendomsrechten van derden, of gebruik dat misbruik inhoudt in de zin van de rechtspraak.
De Klant verbindt zich ertoe de bepalingen van VOO na te leven betreffende de toegang tot en het gebruik van de internetdienst, meer specifiek wat betreft volume en snelheid, op de pagina www.voo.be/nl/netwerkbeheer/ om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen voor alle Klanten

16.2. Bescherming van computergegevens

De Klant is als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de internetdienst. De Klant verbindt zich ertoe bij het gebruik van de dienst de geldende wetgeving na te leven. In het algemeen zal de Klant de dienst enkel gebruiken als goede huisvader. Hij verbindt zich ertoe alle auteursrechten van de gegevens die hij gebruikt of doorgeeft na te leven en stelt VOO uitdrukkelijk vrij van elke verantwoordelijkheid op dit vlak.
VOO kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit dit gebruik of de inhoud van gegevens die worden ontvangen of doorgegeven door de Klant.
De Klant erkent dat VOO geen enkele controle heeft over deze gegevens en geen enkele controleverplichting heeft. De Klant ziet af van elk beroep tegen VOO wegens elke schade, van welke aard dan ook, geleden als gevolg van het al dan niet foutieve gebruik van de dienst.
In geen geval kan VOO verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies, fouten of omissies, onderbrekingen, storingen, diefstal of vernietiging veroorzaakt door derden aan het computersysteem van de Klant. VOO zal ook niet verantwoordelijk zijn voor het verlies van computergegevens opgeslagen op het systeem van de Klant, noch voor eventueel gegevensverlies in de e-mail- of webruimte die hem in voorkomend geval ter beschikking wordt gesteld.
VOO beveiligt zijn netwerk met onder meer 'antispamfilters' en 'antivirusfilters', om het gevaar op misbruiken te beperken en de Klant zo goed mogelijk tegen alle externe aanvallen te beschermen.
Bovendien neemt de Klant alle nuttige en nodige maatregelen om cybercriminaliteit en computervirussen te vermijden.

16.3. Auteursrechten

De software die eventueel ter beschikking wordt gesteld van de Klant is beschermd door de wetgeving over intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe de software niet te kopiëren, tenzij voor een back-up, de software niet te wijzigen en de verplichtingen in hun verbruikslicenties na te leven.

16.4. Dienst VOO Internet Security

16.4.1 Abonnementsvoorwaarden
De Klant heeft toegang tot de dienst VOO Internet Security bij voorafgaande goedkeuring van en naleving van de algemene licentievoorwaarden uitgevaardigd door F-Secure die hem worden meegedeeld bij het versturen van de e-mail waarmee de dienst VOO Internet Security kan worden gedownload. Als de Klant weigert zich ertoe te verbinden zich aan deze voorwaarden te houden, kan hij aan VOO vragen om zijn abonnement op de dienst VOO Internet Security te verbreken zolang deze vraag schriftelijk wordt gesteld binnen de twee maanden na de datum van de inschrijving op de dienst.

16.4.2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking
De dienst VOO Internet Security wordt verstrekt door F-SECURE CORPORATION zonder enige tussenkomst van VOO. De Klant ontslaat VOO van elke aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de installatie of het gebruik van de dienst VOO Internet Security.
VOO garandeert niet dat de functies van de dienst VOO Internet Security zonder onderbreking of zonder fouten beschikbaar zullen zijn, dat alle eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de computer waarop de dienst VOO Internet Security zal worden geïnstalleerd, beschermd zal zijn tegen alle virussen, ongewenste e-mail en/of cyberaanvallen. De dienst VOO Internet Security beschermt niet tegen virussen of andere malware die reeds op de computer aanwezig zijn voorafgaand aan de installatie. Het openen van bestanden, met de bijbehorende risico's en gevaren, gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant ontslaat VOO van elke aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de opslag en/of het delen van geïnfecteerde bestanden. Het openen of overdragen van gedeelde of opgeslagen inhoud kan niet worden beschermd tegen indringing door derden door de dienst VOO Internet Security. Bijgevolg kan VOO niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van ongeoorloofde toegang door derden tot informatie die de Klant deelt of opslaat. VOO biedt geen enkele garantie aangaande de capaciteit van de dienst VOO Internet Security om te beantwoorden aan de verwachtingen of behoeften van de Klant.
VOO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of enig nadeel, van welke aard dan ook, die de Klant ondervindt en wordt veroorzaakt door de opschorting, onderbreking, (technische) verstoring, vertraging, beperkte toegang en/ of onderbreking van de toegang tot (een gedeelte van) de dienst VOO Internet Security.

16.4.3 Cookies
Het downloaden en de werking van de dienst VOO Internet Security vereisen mogelijk de installatie van cookies. De Klant gaat akkoord met deze installatie.

17. Dienst voor vaste telefonie

17.1. Toegang tot hulpdiensten

De telefoniedienst van VOO geeft 24 uur per dag en 7 dagen per week gratis toegang tot de Belgische noodnummers en tot het unieke Europese nummer (112). VOO verstrekt bovendien informatie over de lokalisatie van de beller aan de beheerscentrale van de hulpdiensten die hulp ter plekke bieden, onmiddellijk na de ontvangst van de oproep.

17.2 Gebruiksvoorwaarden

De Klant verbindt zich ertoe bij het gebruik van de dienst de geldende wetgeving na te leven. In het algemeen zal de Klant de dienst enkel gebruiken als goede huisvader.
De volgende gebruikswijzen van de dienst zijn verboden:

 • • het gebruik voor andere dan persoonlijke en privédoeleinden
 • • het gebruik van de dienst als gateway voor het doorzenden van communicaties of verbindingen
 • • het gebruik op gegroepeerde lijnen of op een RNIS-lijn
 • • de verbinding van de telefoonlijn met een PABX

In geval van ongeoorloofd gebruik van de dienst, behoudt VOO zich het recht voor de dienst onmiddellijk op te schorten en, desgevallend, het Contract op te zeggen volgens de voorwaarden beschreven in artikel 6.4. Ongeacht het type telefoniedienst waarop de Klant geabonneerd is, kan het gesprek door VOO worden onderbroken na een ononderbroken oproep van 2 uur om de noodzakelijke vlotte werking van het netwerk ten voordele van alle Klanten te verzekeren.

17. 3. Telefoongids

De Klant kan vragen om te worden ingeschreven in de telefoongids van de gemeente waar hij zijn woonplaats heeft.
De opname van de gegevens van de Klant in deze telefoongids is gratis. De Klant blijft in elk geval de enige verantwoordelijke voor de gegevens die hij verstrekt met het oog op hun opname in de telefoongids. De verschijning van deze informatie kan op elk moment worden opgeschort door VOO, zonder mogelijkheid tot beroep, in de volgende gevallen: bij gebrek aan voorlegging van bewijsstukken ter bevestiging van de juistheid van de te verschijnen informatie binnen een termijn van 15 dagen te tellen vanaf de schriftelijke aanvraag van de Klant aan VOO; als de inschrijving tot doel heeft het imago van telefoongidsen te beschadigen; als de inschrijving van die aard is dat ze de rechten van derden aantast; in geval van aantasting van de goede zeden of met het oog op de bescherming van kinderen; en meer in het algemeen in alle gevallen die een inbreuk vormen op de geldende wetten, reglementen en professionele gebruikswijzen. De telefoongidsen zijn bedoeld om derden in staat te stellen het telefoonnummer van de Klant terug te vinden op basis van zijn naam en adres zoals die werden meegedeeld aan VOO. De verspreiding van de telefoongidsen gebeurt conform de geldende reglementering.

17.4. Nummeroverdracht

Dankzij de overdraagbaarheid van het nummer kan de Klant zijn nummer behouden wanneer hij van telefonieoperator verandert. Wanneer een Klant van operator verandert en zijn huidige telefoonnummer(s) wenst te behouden, geeft hij zijn nieuwe operator een mandaat om de nodige stappen te zetten bij de overdragende operator, zodat kan worden overgegaan tot de overdracht.
De overdracht van zijn huidige nummer(s) naar de nieuwe operator stelt de Klant niet vrij van zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van de overdragende operator, op straffe van de betaling van een schadevergoeding aan de overdragende operator.
VOO neemt de nodige stappen om de door de Klant gevraagde nummeroverdracht uit te voeren met naleving van de toepasbare wettelijke bepalingen. VOO kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als de nummeroverdracht niet of laattijdig wordt uitgevoerd om elke reden die kan worden toegeschreven aan de overdragende operator, aan de Klant of om technische redenen. In sommige omstandigheden is de overdraagbaarheid niet mogelijk, met name:

 • • als de Klant vraagt om zijn nummer naar een andere telefoonzone over te dragen;
 • • als de overdragende operator de wettelijke overdrachtsprocedure niet naleeft.

17.5. Verantwoordelijkheid

DIn het geval dat de Klant over een telebewakingssysteem, toezichts- of alarmsysteem beschikt, weigert VOO elke verantwoordelijkheid in geval van onderbreking van de telefonische dienst, behalve in geval van kwaad opzet of een zware fout.

17.6. Kwaadwillige of storende oproepen

De Klant die kwaadwillige of storende oproepen krijgt van derden kan zich richten tot VOO, dat de zijns inziens nodige maatregelen zal treffen.
Indien deze oproepen blijven duren, kan de Klant een klacht indienen bij de Ombudsdienst Telecommunicatie op het volgende adres: Ellipse Building, Koning Albert II-Laan 35 te 1030 Brussel - Tel. 02/223 06 06 - Fax. 02/219 77 88, www.ombudsmantelecom.be.
De Klant zich naar keuze in het Nederlands of het Frans tot de Ombudsdienst richten. Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht schriftelijk worden opgesteld, en de Klant moet aantonen dat hij al de nodige stappen heeft ondernomen bij VOO.