PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt


In afwijking op de algemene voorwaarden moet voor deze algemene voorwaarden met betrekking tot de dienst VOOmobile onder 'VOO' uitsluitend de volgende juridische entiteit worden begrepen: VOO nv met maatschappelijke zetel te Rue Louvrex 95 in 4000 Luik en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0696.668.549 - RPR: Luik.
De 'Algemene Voorwaarden' annuleren en vervangen vanaf 1 juli 2018 alle vorige mobile algemene voorwaarden tussen de Klant en VOO.

1. Abonnementaanvraag - activering - inwerkingtreding van de abonnementsovereenkomst voor de dienst VOOmobile

De Klant doet abonnementaanvragen via eender welke manier die VOO hem ter beschikking stelt en waar hij desgevallend via commerciële communicatie kennis van heeft genomen.
Wanneer VOO gevolg geeft aan het verzoek om inschrijving van de klant en die laatste in voorkomend geval een waarborg en/of door VOO gevraagd voorschot gestort heeft, verbindt VOO zich ertoe om, wanneer de klant de onmiddellijke activering van de dienst vraagt, alles in het werk te stellen om de aan de klant overhandigde simkaart binnen twee werkdagen te activeren. Ingeval de klant verzoekt om overdraagbaarheid van zijn mobiel nummer zal die termijn vier tot elf werkdagen zijn.
Onverminderd de bepalingen van artikel 3 van de algemene voorwaarden kan VOO geen gevolg geven aan het verzoek om inschrijving van de klant

 • bij een vermoeden van bedrog of bij ernstige twijfel aangaande de solvabiliteit of de identiteit van de klant (bv. foutieve informatie verstrekt door de klant, wanbetaling, beslag, procedure voor collectieve schuldbemiddeling ...);
 • als de klant een woonplaats, vaste verblijfplaats of facturatieadres in het buitenland heeft.

Het abonnement op de VOOmobile-dienst wordt gesloten op de datum van registratie van de abonnementsaanvraag van de klant in de systemen van VOO en wordt van kracht op de datum van activering door VOO van de betrokken simkaart(en).
VOO behoudt zich het recht voor om de VOOmobile-dienst beperkt te activeren als de klant nog niet geabonneerd is op een andere dienst van VOO of zijn verplichtingen in het kader van eender welke door VOO verleende dienst niet naleeft of nageleefd heeft. In geval van beperkte activering kan de klant de VOOmobile-dienst niet in het buitenland gebruiken, kan hij geen internationale gesprekken voeren en heeft hij geen toegang tot betalende diensten.

2. Abonnementovereenkomst VOOmobile / simkaarten / Nieuwe abonnementovereenkomst(en) VOOmobile / Aanhangsels

Een abonnementovereenkomst van onbepaalde duur op de dienst VOOmobile kan een of meerdere simkaarten betreffen, met een maximum van vijf simkaarten van het type 'Spraak/SMS/MMS/Data' en vijf simkaarten van het type 'Data only' per abonnementovereenkomst.
Wanneer de abonnementovereenkomst voor de dienst VOOmobile meerdere simkaarten betreft, behoudt VOO zich het recht voor om een eventuele korting toe te passen op de simkaart van zijn keuze.
Een abonnementovereenkomst van bepaalde duur voor de dienst VOOmobile kan slechts een enkele simkaart betreffen.
Onverminderd de bepalingen van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden kan de Klant op elk moment zijn abonnementformule binnen de dienst VOOmobile wijzigen (upgrade-downgrade).
De Klant doet aanvragen tot wijziging via eender welke manier die VOO hem ter beschikking stelt en waar hij desgevallend via commerciële communicatie kennis van heeft genomen.
De dienst VOOmobile staat los van de andere diensten die VOO aanbiedt. Voor deze andere diensten geldt in voorkomend geval dan ook een afzonderlijke abonnementovereenkomst.
Om het proces te beveiligen kan de Klant alleen een aanvraag indienen tot wijziging van de abonnementformule voor de dienst VOOmobile (wijziging van tariefplan voor een simkaart, toevoeging van een simkaart (enkel bij contracten van onbepaalde duur), toevoeging van een optie enz.) als hij zijn persoonlijke identificatiecode verstrekt (het identificatienummer van de klant genoemd).
Alle aanvragen tot wijziging van een abonnementovereenkomst voor de dienst VOOmobile die door VOO worden uitgevoerd op verzoek van de Klant, worden per mail bevestigd aan de Klant en per sms naar de simkaart waarop de wijziging betrekking heeft indien de wijziging een financiële impact heeft, en alleen per sms naar de simkaart in kwestie in alle andere gevallen. De erop betrekking hebbende gegevens worden bijgehouden door VOO.
Alle nieuwe abonnementovereenkomsten/aanhangsels worden gesloten op de datum van registratie van de aanvraag van de klant in de systemen van VOO en worden van kracht op de datum van activering door VOO van de aangevraagde wijziging of van de betrokken simkaart(en).

3. Financiële voorwaarden - Waarborg - Facturen/Betalingsverzoeken

De abonnementvergoedingen zijn verschuldigd vanaf de inwerkingtreding van de abonnementsovereenkomst voor de dienst VOOmobile.
Onverminderd de bepalingen van artikel 6 van de algemene voorwaarden heeft VOO tevens het recht om, vóór het sluiten van het contract of tijdens de duur ervan, van de klant een waarborg en/of de storting van een voorschot te vragen en/of de diensten aan de klant frequenter dan maandelijks te factureren(twee keer per maand of wekelijks) in geval van vaststelling van een buitensporig verbruik zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de dienst VOOmobile.
De dienst geleverd door VOO is bestemd voor privégebruik en maakt in dat kader het voorwerp uit van facturen, uitnodigingen tot betaling of vervaldagberichten waarvan de btw niet aftrekbaar is.
De Klant kan echter aangeven aan VOO dat hij de dienst VOOmobile voor professionele doeleinden wenst te gebruiken op het moment van het afsluiten van de abonnementovereenkomst ofwel op elk moment tijdens de looptijd van de abonnementovereenkomst door zich te richten tot de klantendienst van VOO. Deze verklaring wordt enkel in oogmerk genomen voor de toekomst. De Klant die aangeeft de dienst VOOmobile te gebruiken voor professionele doeleinden ontvangt een factuur, zodat de btw aftrekbaar is.
In de veronderstelling dat de klant gebruikmaakt van diensten verleend door derden zullen de betalingsverzoeken of facturen de volgende vermelding bevatten: 'Diensten van derden, btw-circulaire nr. E.T. 109.696 (AFER nr. 50/2009) van 12/11/2009'. Ingeval VOO enkel optreedt als tussenpersoon voor de facturatie en de inning van de verschuldigde bedragen dient de klant zijn eventuele klachten te richten aan de derden die de dienst verlenen.
Verbruiken van de VOOmobile-dienst in het buitenland zullen door VOO worden gefactureerd zodra VOO hiervoor over de nodige gegevens beschikt.

4. Simkaart

VOO zal aan de klant een simkaart per toegekend nummer bezorgen. Deze kaart is beveiligd met een pincode en moet in het toestel worden aangebracht om toegang te krijgen tot de dienst VOOmobile.
De Klant verbindt zich ertoe de simkaart als goede huisvader te gebruiken.
De Klant verbindt zich ertoe de simkaart niet te gebruiken op een manier die verboden, niet geschikt of onwettig is. Zijn onder meer verboden, ongepaste of onwettige vormen van gebruik:

 • het gebruik van de simkaart in een toestel dat niet voldoet aan de geldende regel- of wetgeving of dat storingen veroorzaakt in het netwerk van VOO of dat van een derde of dat de normale en betrouwbare werking ervan verhindert, zoals een toestel dat de identificatie of de geografische lokalisering van de beller verhindert bij noodoproepen, een toestel dat een verzadiging kan veroorzaken van het netwerk van VOO of van een derde, een toestel van het type 'Sim box', 'gsm gateways', een toestel waarmee een andere identiteit kan worden aangenomen of andere gelijkaardige toestellen;
 • elk gebruik van de simkaart voor andere dan privédoeleinden zoals onder meer in het kader van de doorverkoop van gesprekstijd of rerouting;
 • elke poging tot vervalsing of kopiëren van de technische identificatiegegevens van de simkaart en, meer algemeen, elk frauduleus of onwettig gebruik van de simkaart;
 • elke blootstelling van de simkaart aan een analyse- of retro-engineeringproces of elke invoer of elk gebruik in de simkaart van andere software dan die toegestaan door VOO;
 • elk gebruik van de simkaart op een manier anders dan voorzien in het kader van de overeenkomst;

De klant is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan VOO of aan derden naar aanleiding van het gebruik van de simkaart door hemzelf of door een derde en in eender welk toestel, zelfs bij verlies of diefstal.
Bij verlies of diefstal van de simkaart blijft de klant verantwoordelijk voor de verplichtingen die hem toekomen krachtens zijn abonnement op de VOOmobile-dienst, en dat tot het moment dat de klant VOO op de hoogte brengt van het verlies of de diefstal en een schorsing van de VOOmobile-dienst vraagt. Op vraag van de klant zal VOO hem een nieuwe simkaart toesturen en zal de VOOmobile-dienst zo snel mogelijk worden gereactiveerd. De nieuwe simkaart zal aan de klant worden gefactureerd volgens de geldende tarieven.

5. Overdraagbaarheid en mobiel nummer

Dankzij de overdraagbaarheid van het mobiele nummer kan de Klant zijn mobiel nummer behouden wanneer hij van operator voor mobiele telefonie verandert. Wanneer een Klant van operator verandert en zijn huidige mobiele nummer(s) wenst te behouden, geeft hij zijn nieuwe operator een mandaat om de nodige stappen te zetten bij de huidige operator zodat kan worden overgegaan tot de overdracht.
De overdracht van zijn huidige mobiele nummer(s) naar de nieuwe operator stelt de Klant niet vrij van zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van de overdragende operator, hetzij om zijn contract met die laatste op te zeggen, hetzij om het aan te passen volgens de modaliteiten bepaald door die laatste.
VOO neemt de nodige stappen om de door de Klant gevraagde overdracht uit te voeren met naleving van de toepasbare wettelijke bepalingen. VOO kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als de overdracht niet aan de klant wordt uitgevoerd of laattijdig wordt uitgevoerd om elke reden die kan worden toegeschreven aan de overdragende operator of om technische redenen.
Voor elke aanvraag voor de overdracht van een mobiel nummer bij VOO, kunnen beheerkosten worden aangerekend aan de Klant op basis van de geldende tarieven.
Bij verbreking van een abonnement om eender welke reden zal (zullen) het (de) erop betrekking hebbende nummer(s) niet meer kunnen worden gereactiveerd.

6. Gebruiksvoorwaarden van de VOOmobile-dienst

Aan de hand van de VOOmobile-dienst kan de klant binnen het netwerk van VOO en met elk ander telefoonnet en omgekeerd verbinding maken.
Die verbinding kan, naargelang wat technisch mogelijk is, op vraag van de klant worden beperkt of geschorst, behalve voor oproepen uit het buitenland en oproepen die gedekt worden door een operator die geen deel uitmaakt van het Camel-telecomprotocol. In dat geval ontvangt VOO de verbruiksrapporten immers pas achteraf waardoor VOO het verbruik van de klant technisch niet in real time kan nagaan.
De klant kan steeds bij de inschrijving op zijn dienst en in de loop van het contract een maximumbedrag kiezen in de lijst die VOO aanbiedt. Maakt hij die keuze niet, dan zal een standaard door het BIPT vastgelegde limiet worden toegepast.
Wanneer dat maximumbedrag is bereikt, ontvangt de klant een waarschuwing van VOO. Dat stelt hem in staat om zijn kosten te controleren zonder dat de dienst evenwel wordt afgesloten. VOO is echter niet altijd in staat om het verbruik in real time op te volgen en garandeert bijgevolg niet dat het bedrag dat aan de klant wordt gefactureerd niet hoger ligt dan het toepasselijke maximumbedrag, zelfs als de klant het gebruik van de dienst heeft stopgezet na het ontvangen van de waarschuwing.
Die verbindingen kunnen eveneens door VOO worden beperkt of geschorst wegens de solvabiliteit van de klant of wanneer het maandelijks gebruik van de VOOmobile-dienst drie keer zo hoog is als het maandelijks gemiddelde gebruik van alle klanten van de VOOmobile-dienst. In voorkomend geval zal de klant hiervan naar behoren op de hoogte worden gebracht.
De 'onbeperkte' diensten van VOO zijn uitsluitend voorbehouden voor normaal gebruik en private en persoonlijke doeleinden. Dankzij dit normale gebruik kan de klant intensief gebruikmaken van de diensten aangeboden door VOO. Gebruik dat hoger ligt dan 6000 belminuten of 6000 sms'en per maand wordt beschouwd als abnormaal. Dat ligt namelijk meer dan twintig keer hoger dan het gemiddelde maandverbruik van de 'onbeperkte' formules van VOO. Bij abnormaal verbruik zal VOO de klant meerkosten aanrekenen van € 0,20 per extra sms of per extra belminuut.
De klant verbindt zich ertoe om enkel apparatuur en toestellen in perfecte staat en erkend volgens de Belgische reglementering en wetgeving te gebruiken.
De Klant verbindt zich ertoe de dienst VOOmobile als goede huisvader te gebruiken.
De Klant verbindt zich ertoe de dienst VOOmobile niet te gebruiken op een manier die verboden, niet geschikt of onwettig is. Zijn onder meer verboden, ongepaste of onwettige vormen van gebruik:

 • elk gebruik dat indruist tegen de openbare orde of de goede zeden;
 • elk gebruik dat de normale en betrouwbare werking verstoort van bepaalde functies van het netwerk van VOO of dat van derden, zoals het versturen van het IMEI-nummer van het oproepende toestel voor mobiele telefonie, de identificatie of de geografische lokalisatie van de oproeper in geval van noodoproepen, het onderscheppen en opnemen van communicatie in overeenstemming met de instructies van de gerechtelijke, reglementaire of administratieve autoriteiten, of de opname en het bewaren van de oproep- en identificatiegegevens;
 • elk gebruik dat kan leiden tot de verzadiging van het netwerk van VOO of dat van derden of er de goede werking van in het gedrang kan brengen, of waardoor de interconnectiekosten van VOO kunnen worden omzeild;
 • elk gebruik dat gebeurt door middel van apparaten van het type 'Sim box', 'gsm gateways', waarmee een andere identiteit kan worden aangenomen of andere gelijkaardige toestellen zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van VOO;
 • de verzending van spam, reclameberichten, commerciële berichten of berichten die in strijd zijn met de geldende wetten en reglementen;
 • elk gebruik dat in termen van frequentie en verdeling tussen de verschillende soorten verbinding 'voice/sms/mms/data' of verbindingstijd afwijkt van de gebruiksgemiddelden van de verschillende klanten van de VOOmobile-dienst;
 • elk gebruik dat erop gericht is de communicatie om te leiden, direct of indirect of met het oog op doorverkoop, op welke manier dan ook, van de dienst VOOmobile naar derden;
 • elk gebruik dat indruist tegen de Overeenkomst of tegen de geldende wet- en regelgeving.

VOO sluit alle verantwoordelijkheid uit die betrekking heeft op de inhoud van de gesprekken, berichten en gegevensstromen van welke aard dan ook die de klant verstuurt of ontvangt.

7. Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de klant

De klant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen die voortvloeien uit het abonnement op de VOOmobile-dienst, en dat zelfs als de hem toegekende simkaart(en) door derden wordt (worden) gebruikt. Elk gebruik van de VOOmobile-dienst door derden zal dus altijd en exclusief voor rekening zijn van de klant.
De klant blijft ten aanzien van VOO en derden als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de VOOmobile-dienst.
De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de pincode, alsook elke andere persoonlijke identificatiecode verstrekt door VOO en voor het gebruik dat ervan gemaakt kan worden door hemzelf en/of een derde. De klant ziet uitdrukkelijk af van elk algemeen beroep tegen VOO op dit gebied.
Bij verboden, ongepast of onwettig gebruik van de simkaart en/of de VOOmobile-dienst zoals bedoeld in artikelen 4 en 6 van de algemene voorwaarden met betrekking tot de VOOmobile-dienst behoudt VOO zich het recht voor om de simkaart(en) van de klant te blokkeren, onmiddellijk de VOOmobile-dienst te schorsen en, in voorkomend geval, het abonnement op de VOOmobile-dienst van de klant te verbreken volgens de voorwaarden beschreven in artikel 5.4 van de algemene voorwaarden.
De klant verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek, aan VOO het identificatienummer van de simkaart en/of het IMEI-nummer mee te delen aan de hand waarvan het toestel gebruikt voor de VOOmobile-dienst en de locatie vanwaar de oproep afkomstig is geïdentificeerd kan worden zodat VOO bepaalde gesprekken of oproep- en identificatiegegevens kan onderscheppen, registreren en/of opslaan op uitdrukkelijk bevel van eender welke rechterlijke, reglementaire of administratieve instantie.
De klant erkent dat de gegevens en overzichten afkomstig van de systemen van VOO en die van andere telecomoperatoren via dewelke de gesprekken gehouden werden voldoende bewijs vormen om elk gebruik van de VOOmobile-dienst door de klant en/of elke schending door de klant van zijn contractuele verplichtingen of elk verboden, ongepast of onwettig gedrag aan te tonen.

8. Veiligheid en integriteit van het netwerk

VOO zal alle nodige maatregelen treffen tegen misbruiken die door de klant en de gebruiker(s) van de VOOmobile-dienst op het mobieletelefonienetwerk gepleegd zijn voor zover VOO daarvan op de hoogte is. Indien een situatie bijzonder dringend blijkt te zijn, kan VOO onmiddellijk overgaan tot het tijdelijk schorsen van de verbinding om de integriteit van het netwerk te vrijwaren. Komt er geen einde aan de inbreuk, dan kan VOO, onverminderd het recht om een schadevergoeding te eisen, alle of een deel van de diensten aangeboden aan de klant zonder kennisgeving noch vergoeding overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 5.4 van de algemene voorwaarden schorsen.