VOO hecht groot belang aan het respect voor uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens, hierna ‘Gegevens’ genoemd, met de grootste zorg en in volledige transparantie. VOO maakt er tevens een erezaak van zijn cliënteel de grootst mogelijke veiligheid te bieden. U vindt hierna alle informatie over de Gegevens die VOO verwerkt en over uw rechten met betrekking tot deze Gegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Gegevens en hoe kunt u contact opnemen?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens is de NV VOO, ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0696.668.549 en met maatschappelijke zetel in de Rue Louvrex 95 te 4000 Luik, hierna ‘VOO’ genoemd.
VOO kan gecontacteerd worden via het formulier op de website voo.be (in de rubriek ‘Neem contact op met ons‘ in de categorie ‘Administratief’) of door een brief te sturen ter attentie van het DPD Office (kantoor van de Functionaris voor Gegevensbescherming) van VOO op bovenvermeld adres of per e-mail naar het adres [email protected].
Hebt u vragen over dit privacybeleid? Raadpleeg dan de rubriek FAQ op de site van VOO. VOO nodigt u dan ook uit om regelmatig de recentste versie te raadplegen, die steeds beschikbaar zal zijn op de VOO-website, of die u toegestuurd kan worden op verzoek aan de functionaris voor Gegevensbescherming van VOO. In elk geval zal VOO u bij een substantiële wijziging uit eigen beweging en voorafgaand waarschuwen via zijn site of via de gebruikelijke communicatiemiddelen. Alleen de Franstalige versie van dit privacybeleid is rechtsgeldig.

Welke categorieën van gegevens worden verwerkt?

Uw Gegevens omvatten alle informatie over u op basis waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

VOO kan de volgende categorieën van Gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer enz.
 • Contactgegevens: postadres(sen), leveringsadres van product en/of dienst, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer enz.
 • Bank-, financiële en transactiegegevens: bankgegevens, betaalmiddelen, betalingsreferenties, facturen, betalingsgeschiedenis, bankdomiciliëringen enz.
 • Commerciële gegevens: informatie over de geleverde diensten en/of producten of over uw contract
 • Technische gegevens: IP-adres, MAC-adres, configuratie van uw modem, gebruikte of op uw modem aangesloten apparatuur enz.
 • Locatiegegevens;
 • Verbruiksgegevens: gegevens die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten zoals, maar niet beperkt tot, de URL’s van de bezochte webpagina’s, de gebelde telefoonnummers, de datum, het tijdstip en de duur van het gesprek/de internetverbinding enz.
 • Gegevens met betrekking tot de communicatie met VOO: telefoongesprekken, e-mails, contactformulieren, vragen/opinies geplaatst op sociale netwerken en/of de website, verslag van interventies enz.
 • Gegevens verzameld via cookies;
 • Beelden van videobewakingscamera’s geïnstalleerd in en rond winkels;
 • Gegevens met betrekking tot promotieactiviteiten (wedstrijden).

 Voor welke doeleinden worden uw Gegevens verwerkt?

VOO verzamelt en verwerkt uw Gegevens voor de specifieke, expliciete en legitieme doeleinden die hieronder worden beschreven:

 • A. Om uw vragen te beantwoorden buiten elke contractuele relatie om

Als u nog geen VOO-abonnee bent en wilt dat wij de vragen beantwoorden die u ons stelt, hebben wij uw e-mailadres of uw telefoonnummer nodig.

 • B. In het kader van de afsluiting/uitvoering van het contract tussen u en VOO

VOO verwerkt uw gegevens om het met u afgesloten contract te kunnen uitvoeren of om precontractuele maatregelen te nemen, zoals het beantwoorden van uw vragen over zijn diensten of het opstellen of toezenden van een offerte.
In het kader van de uitvoering van het contract kunnen uw Gegevens door VOO met name worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om uw identificatie te verzekeren;
 • om de bestelde producten en/of diensten te leveren;
 • om de afspraken te beheren;
 • om uw account te beheren;
 • om de facturatie te verzekeren en, in voorkomend geval, de uitstaande betalingen en eventuele geschillen te beheren;
 • om uw vragen en/of klachten te beantwoorden;
 • om de naverkoopdienst te verzekeren;
 • om u het sociaal tarief toe te kennen indien u daar recht op hebt;
 • om met u te communiceren.

In dit kader verzamelt VOO uw identificatie- en contactgegevens, uw rijksregisternummer, uw nationaliteit, uw geboortedatum, uw postadres(sen), het leveringsadres van het product en/of de dienst, uw e-mailadres, uw telefoon- en/of gsm-nummer, uw bank- en financiële gegevens, uw betalingswijzen en -geschiedenis, alsmede gegevens betreffende uw gebruik van de verschillende diensten en de technische gegevens betreffende uw gebruik. Gegevens zoals uw abonneenummer, een easyswitch-identificatie, een IP-adres, het nummer van uw simkaart, uw modem en/of uw decoder worden u dan eveneens toegekend.
Wanneer u abonnee bent, verwerkt VOO ook gegevens met betrekking tot uw gebruik van zijn producten en diensten, zoals de URL’s van de bezochte webpagina’s (de op een site geraadpleegde of gedownloade inhoud is niet zichtbaar), de verzonden en ontvangen oproepen of berichten, de duur van uw gesprekken, uw locatie, de verhouding tussen het aantal verzonden en ontvangen sms’en, de bekeken tv-programma’s of de verbindingsgegevens zoals het IP-adres van uw computer, de verbindings- en gebruikslogs, gegevens over de configuratie van uw apparatuur, de apparaten die op uw modem zijn aangesloten of die worden gebruikt om te bellen of op internet te surfen en de verbindingsgebeurtenissen van uw apparatuur.

 • C. In het kader van de rechtmatige belangen van VOO

In bepaalde gevallen heeft VOO een rechtmatig belang bij de verwerking van uw Gegevens.
Daartoe waakt VOO steeds over een correct evenwicht tussen het nut van de verwerking van uw Gegevens en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, in het bijzonder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Op grond van het rechtmatige belang van VOO kunnen uw Gegevens met name door VOO worden verwerkt om:

 • zijn netwerk te verbeteren en de goede werking ervan te waarborgen;
 • de kwaliteit van de door VOO verwerkte gegevens te controleren en te verbeteren;
 • uw tevredenheid te meten en u beter te leren kennen;
 • zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken om zijn diensten en websites te verbeteren;
 • wedstrijden te organiseren;
 • communicatie- en marketingactiviteiten te verzekeren om u te informeren over zijn nieuwe producten en/of diensten en zijn promotieaanbiedingen;
 • de werkplanning van de technici te organiseren en te beheren;
 • rapporten en trends op te stellen over het gebruik van de diensten, zoals de bekeken zenders of de omvang van het internetgebruik (VOO gebruikt uw Gegevens op geaggregeerde wijze, dus anoniem). De inlichtingen die VOO uit deze analyses put, worden gebruikt om zijn diensten te evalueren en te verbeteren.
 • de kwaliteit van de telefoongesprekken met zijn diensten te controleren en/of te verbeteren (voor dit doel worden bepaalde telefoongesprekken met zijn diensten opgenomen). In het algemeen houdt VOO alle contacten bij die via zijn verschillende kanalen hebben plaatsgevonden met u;
 • eventuele fraude te voorkomen en op te sporen of de veiligheid van het netwerk of de winkels te garanderen;
 • installaties/herstellingen te beheren. De technicus kan foto’s maken van de locatie;
 • uw gebruiks- en verbruiksgewoonten van de diensten te analyseren om u tv-programma’s aan te bevelen (bv. via VOO TV+), voordelen aan te bieden, diensten en/of opties voor te stellen
 • die aan uw verwachtingen beantwoorden, u te helpen kiezen welke van onze formules het beste beantwoordt aan uw reële behoeften, en ook om u doelgerichte publiciteit toe te zenden;
 • het gebruik van het internet en de tv-boxen te controleren, met name om te bepalen of u al dan niet thuis bent tijdens een incident.  In voorkomend geval ontvangt u een sms-waarschuwing over het incident;
 • te controleren of e-mails zijn geopend en of u op eventuele links hebt geklikt.

Gedurende een periode van 24 maanden na afloop van uw contract is het bovendien mogelijk dat VOO op basis van uw gegevens opnieuw contact met u opneemt om u op de hoogte te brengen van zijn nieuwe commerciële aanbiedingen.

 • D. Met uw toestemming

Uw Gegevens kunnen ook door VOO worden verwerkt wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Uw Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt voor:

 • het plaatsen van cookies en tracers op uw terminal (telefoon, computer, tablet enz.) vanaf de websites en mobiele toepassingen om informatie over u te verzamelen. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid dat beschikbaar is via de volgende link: https://www.voo.be/nl/cookies;
 • de publicatie van de foto van de winnaar van een wedstrijd op zijn Facebook-pagina;
 • de bepaling van uw consumentenprofiel om u naar het voor u meest geschikte aanbod te leiden;
 • de overdracht van uw gegevens voor opname in de telefoongids of telefooninlichtingendienst.

U zal op het ogenblik dat uw toestemming gevraagd wordt, adequaat en uitdrukkelijk geïnformeerd worden over de redenen waarom VOO deze gegevens wenst te gebruiken.
Voorts moet u weten dat u uw toestemming steeds zonder opgave van reden kunt intrekken. Dat zal evenwel geen invloed hebben op de regelmatigheid van de verwerking die zou gebeurd zijn voordat uw toestemming werd ingetrokken.

 • E. In het kader van zijn wettelijke en/of reglementaire verplichtingen

Tal van wettelijke en reglementaire verplichtingen verplichten VOO om bepaalde Gegevens te verwerken en te bewaren, zoals de facturen (boekhoudkundige en fiscale verplichtingen), het IP-adres, de communicatieverkeer- en lokalisatiegegevens (verplichtingen eigen aan telecomoperatoren). In dat verband verzekeren wij u dat deze laatste Gegevens enkel worden bewaard met het oog op de wettelijk voorgeschreven doeleinden, zoals het beantwoorden van vragen van gerechtelijke overheden of inlichtingendiensten, de controle van de werking van het netwerk of het verwerken van noodoproepen. VOO heeft in geen geval toegang tot de geraadpleegde inhoud.

Vanwaar zijn uw Gegevens afkomstig?

De overgrote meerderheid van de door VOO verwerkte Gegevens wordt hetzij rechtstreeks bij u verzameld omdat u deze hebt verstrekt, hetzij onrechtstreeks naar aanleiding van het gebruik dat u maakte van onze diensten of tijdens uw navigatie op zijn sites.
De Gegevens worden ons ook verstrekt door derden met uw toestemming of omdat u belangstelling hebt getoond voor de telecommunicatiediensten, waarbij het dan gaat om contactgegevens (naam, voornaam, verblijfsadres en telefoonnummers) waarmee VOO contact met u kan opnemen om u zijn diensten voor te stellen wanneer u nog geen abonnement hebt.
In sommige gevallen zal VOO ook Gegevens verzamelen die openbaar gemaakt worden op het internet. Het gaat in dat geval om sociodemografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, stad, gegevens over uw interessegebieden of uw onlinegedrag (aantal klikken, duur van het bezoek aan een pagina, welke pagina’s u bezocht hebt op onze site voo.be, op de forums van VOO, op onze Facebook-pagina of onze Instagram- of TikTok-accounts). Met die Gegevens kan VOO profielen opstellen om u gerichte publiciteit toe te sturen of de aantrekkelijkheid van zijn diensten, zijn sites en platformen te verbeteren. Behalve indien uw activiteit op de forums van VOO, op zijn Facebook-pagina of zijn Instagram- of TikTok-accounts verband houdt met de uitvoering van uw contract of indien u uw klantnummer verstrekt, worden die Gegevens op gegroepeerde en dus anonieme wijze verzameld zonder enige band met uw persoon.

Hoelang worden uw Gegevens bewaard?

De bewaartermijnen van uw Gegevens variëren naargelang de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en onverminderd eventuele wettelijke of reglementaire bepalingen gelden de volgende bewaartermijnen:

 • de gegevens met betrekking tot uw contract worden bewaard gedurende de looptijd van uw contract en gedurende in principe tien jaar na het einde van de contractuele relatie;
 • de gegevens gebruikt voor voorspellende modelleringsdoeleinden worden gedurende 36 maanden bewaard;
 • de gegevens in verband met het communicatieverkeer worden bewaard tot het einde van de periode van mogelijke betwisting van de factuur of tot het einde van de periode waarin een vordering kan worden ingesteld voor de betaling van de factuur of gedurende 12 of 9 maanden om tegemoet te komen aan verzoeken van de autoriteiten;
 • de locatiegegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de betrokken verkeers- of locatiegegevensdienst te verlenen en gedurende een periode van 12 of 9 maanden om tegemoet te komen aan verzoeken van de autoriteiten;
 • de gegevens over de toegang tot het netwerk, de verbinding van de eindapparatuur met het netwerk en de identificatie van de gebruiker of de abonnee worden gedurende 12 of 9 maanden bewaard om tegemoet te komen aan verzoeken van de autoriteiten;
 • Indien u een MyVOO-account hebt, zal uw account bewaard worden gedurende een periode van 2 jaar na het einde van uw contract, tenzij u uw wens kenbaar maakt om het account vóór die tijd te verwijderen.
 • de gegevens van bewakingscamera’s in sommige verkooppunten worden gedurende maximaal één maand bewaard;
 • de gegevens die resulteren uit opnames van telefoongesprekken met zijn diensten worden maximaal 1 maand bewaard;
 • de gegevens met betrekking tot prospecten worden bewaard gedurende een periode van niet meer dan achttien maanden. Indien u VOO hebt gecontacteerd met het verzoek uw gegevens niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, zullen uw gegevens worden bewaard om te worden uitgesloten van de commerciële campagnes.

In sommige gevallen, wanneer de wet dit vereist of wanneer dit noodzakelijk is om de rechten en belangen van VOO te beschermen, meer bepaald in geval van betwisting, kunnen Gegevens bewaard worden gedurende een langere periode indien dat noodzakelijk is en met het oog op de genoemde doeleinden.

Aan wie worden uw Gegevens verstrekt?

Delen van uw gegevens met derden

VOO doet beroep op verschillende dienstverleners die in sommige gevallen toegang kunnen hebben tot bepaalde van uw Gegevens.

Zo doet VOO een beroep op zelfstandige installateurs of technici. De opmaak en verzending van facturen wordt toevertrouwd aan een externe dienstverlener, evenals een deel van het beheer van de site en het forum van VOO. De callcenters worden bemand door externe partners of door andere vennootschappen van de groep.
VOO doet tevens een beroep op zelfstandige verkopers en verstrekt sommige Gegevens aan derden om onbetaalde vorderingen te innen of om gegevensanalyses te doen en statistieken op te stellen. Ook in het kader van commerciële acties kunnen Gegevens aan derden verstrekt worden, bijvoorbeeld met het oog op de overhandiging van een prijs aan de winnaar van een wedstrijd of om u reclame op maat aan te bieden. Gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan derden zoals verzekeringsmaatschappijen, gewonde personen of de politie in geval van schadegevallen.
VOO maakt het ook gemakkelijker voor u om uw facturen te raadplegen en te betalen door samen te werken met derde dienstverleners (bv. Zoomit of Doccle). Die verschillende dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot de Gegevens die ze nodig hebben om de opdracht uit te voeren die VOO hun heeft toevertrouwd en mogen de Gegevens waartoe ze toegang hebben, in geen geval gebruiken voor andere doeleinden.
Voorts legt de wet aan VOO de verplichting op om Gegevens over te maken aan spoeddiensten of aan sommige overheden. Indien u hierom verzocht hebt, worden uw gegevens ook overgemaakt aan de verantwoordelijken voor de uitgifte van telefoongidsen.

Er worden Gegevens overgemaakt aan dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

 • waarvoor de Europese Commissie beslist heeft dat deze dienstverleners een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden wat de Gegevens betreft die aan hen worden overgemaakt door een Europese entiteit
 • waarvoor VOO passende garanties heeft geboden, met name door gebruik te maken van de door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen.

Uw Persoonsgegevens worden dus op basis van een van deze grondslagen doorgegeven.

Delen van uw gegevens met Orange

Overzicht van de overeenkomst voor het delen van gegevens tussen Orange en VOO om u beter te leren kennen om u voordeligere of meer geschikte aanbiedingen te bieden, onze diensten te verbeteren en fraude te bestrijden.

1. Wat zijn de doelstellingen en de gevolgen van dit delen en deze verwerking?

Het doel van het delen van sommige van uw persoonsgegevens (zie hieronder welke) is om u beter te leren kennen en u meer voordelige of geschikte aanbiedingen van VOO of Orange aan te bieden, alsook onze diensten te verbeteren.

U kunt dan mogelijk marketingcommunicatie van Orange of VOO ontvangen om uw aanbod aan te vullen of uw diensten voordelig te bundelen.

Het delen van technische gegevens stelt ons ook in staat de problemen die u ondervindt beter te begrijpen en effectiever op te lossen.

Informatie over fraude en de daders ervan zal worden uitgewisseld om beter tegen deze fraude te strijden om ons netwerk te beschermen en u aantrekkelijke tarieven te blijven bieden.

2. Waarom zijn VOO en Orange gezamenlijke verantwoordelijken?

VOO en ORANGE beschouwen zichzelf als gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in die zin dat zij:

 • A. Gezamenlijk de verwerkingsmiddelen bepalen:

De verwerkte gegevens: de gegevens van klanten of voormalige klanten van VOO en Orange, behalve degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële doeleinden of tegen het delen van hun gegevens tussen Orange en VOO.

Het type gegevens dat wordt verwerkt:

 1. Gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd: klantnummer, achternaam, voornaam, postadres, geboortedatum en bankrekeningnummer,
 2. Gegevens betreffende de VOO- of Orange-producten die u momenteel heeft of in het verleden heeft gehad, hun prijzen en de bijbehorende inkomsten,
 3. Gegevens over uw gebruik van de diensten, uw voorkeuren, tevredenheid of ontevredenheid,
 4. Technische gegevens over uw installatie, uw apparatuur, het gebruik en de werking ervan,
 5. Gegevens gerelateerd aan fraude waarbij klanten betrokken zijn.

De verwerkings- en bewaartermijn van de gegevens: de gegevens worden regelmatig uitgewisseld om actueel te blijven. Zodra het doel van de uitwisseling is bereikt, worden de gegevens gewist of geaggregeerd om rapporten of statistieken op te stellen.

 • B. Gezamenlijk de doeleinden van deze verwerking bepalen:

De gegevens worden verwerkt om VOO en Orange in staat te stellen hun klanten of voormalige klanten beter te leren kennen om hen voordeligere of meer geschikte aanbiedingen van VOO of Orange te bieden, maar ook om hun diensten te verbeteren en fraude te bestrijden.

3. Context

IIn het kader van de gegevens die zij uitwisselen, treden VOO en Orange op als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw Gegevens.
In overeenstemming met artikel 26 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘AVG’), hebben VOO en Orange een akkoord inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten om de verwerking van uw persoonsgegevens te regelen.

4. Wat is een akkoord inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid en wat houdt dit in?

Een akkoord inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid is een verplicht document dat wordt vereist door artikel 26 van de AVG wanneer twee of meer verantwoordelijken voor de verwerking gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking (zoals gedefinieerd in punt 3 van dit document) bepalen. Dit akkoord regelt op transparante wijze de verantwoordelijkheden van de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en de toepasselijke privacywetgeving, met name wat betreft de verplichtingen inzake transparantie en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen.

5. Welke andere verplichtingen hebben VOO en Orange in het kader van dit akkoord?

VOO en Orange zijn ook overeengekomen dat:

 • zij geen gebruik zullen maken van een andere onderaannemer en de Gegevens van de betrokkenen niet zullen overdragen aan een andere entiteit, met name een entiteit die buiten de Europese Unie is gevestigd en/of een internationale organisatie;
 • zij alle beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen zullen nemen om de integriteit van de Gegevens te respecteren, elke inbreuk te voorkomen en niet zullen trachten de betrokkenen waarop de anonieme gegevens betrekking hebben opnieuw te identificeren;
 • in het geval dat de betrokkenen hun recht op privacy uitoefenen, is de partij die de Gegevens heeft verzameld verantwoordelijk voor (i) het beheer van de verzoeken en (ii) het antwoord aan de betrokkenen;
 • aangezien de betrokkenen hun privacyrechten ten aanzien van beide partijen kunnen uitoefenen, zullen de partijen altijd naar beste vermogen samenwerken om zo snel en efficiënt mogelijk aan de verzoeken van de betrokkenen te voldoen.

Als je bezwaar wilt maken tegen het delen van je gegevens met Orange voor marketingdoeleinden, klik dan op onderstaande link: https://www.voo.be/nl/optout-orange=
Wat Orange betreft, kunnen de betrokkenen schrijven naar de privacyafdeling van Orange Belgium, 1140 EVERE, Bourgetlaan 3, of een e-mail sturen naar [email protected]. U vindt ook alle informatie over de manier waarop Orange uw persoonsgegevens verwerkt in hun privacyverklaring die hier beschikbaar is.

Maakt u het voorwerp uit van geautomatiseerde beslissingen, waaronder profilering?

VOO neemt geen enkele volledig geautomatiseerde beslissing die voor u juridische gevolgen kan hebben of u aanzienlijk kan treffen, zoals het weigeren van toegang tot bepaalde producten.
VOO stelt echter wel profielen op die door zijn medewerkers gebruikt worden voor het sluiten of uitvoeren van contracten, meer bepaald om u meer geschikte of voordeligere aanbiedingen voor te stellen, of programma’s die u kunnen interesseren. Zo wordt uw socio-economische toestand ingeschat op basis van uw sociodemografische situatie en op basis van statistieken.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Conform de toepasselijke regelgeving beschikt u over verschillende rechten die op elk moment kosteloos kunnen worden uitgeoefend, behalve in geval van misbruik:

 1. – Het recht op inzage van uw gegevens (A)
 2. – Het recht op rectificatie (B)
 3. – Het recht op Gegevenswissing (C)
 4. – Het recht om u te verzetten tegen de verwerking (D)
 5. – Het recht om de beperking van de verwerking te vragen (E)
 6. – Het recht op overdraagbaarheid van Gegevens (F)
 7. – Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming (G)

A. Recht van inzage

U hebt het recht om VOO te verzoeken om bevestiging dat de Gegevens die u betreffen al dan niet verwerkt worden, en als dat zo is, kunt u toegang tot die Gegevens vragen.

In dat geval worden u ook de volgende Gegevens verstrekt:

 • de betrokken categorieën van Gegevens en de door de verwerking nagestreefde doeleinden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen;
 • indien mogelijk, de periode waarin de Gegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • de rechten die u hebt met betrekking tot uw Gegevens, zoals het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming;
 • indien de Gegevens niet bij u werden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de Gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en desgevallend nuttige informatie over de onderliggende logica.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ op de website van VOO (in de categorie ‘Administratief’) of door een brief te sturen naar het DPD Office (kantoor van de functionarissen voor Gegevensbescherming) van VOO op het adres Rue Louvrex 95 te 4000 Luik, of via e-mail naar het adres [email protected]. . U moet weten dat de gegevens over uw communicatieverkeer enkel mogen worden meegedeeld aan door de wet aangeduide overheden en dat u er dan ook geen toegang toe hebt.

B. Recht op rectificatie

U hebt het recht om op elk ogenblik de rectificatie van u betreffende onjuiste of onvolledige Gegevens te vragen. Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek ‘Contacteer ons op de website van VOO in de categorie ‘Administratief’, door te bellen naar het nummer 078/50.50.50 of door te schrijven naar de klantendienst van VOO, Rue Jean Jaurès 46 te 4430 Ans.

C. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht VOO te vragen de u betreffende Gegevens te wissen in de volgende gevallen:

 1. De Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U hebt de toestemming ingetrokken waarop de verwerking berust en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U maakt gebruik van uw recht op bezwaar, zoals uiteengezet onder punt D hierna.
 4. Uw Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Uw Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verbintenis.
 6. Uw Gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij gericht aan een kind.

Dit recht is echter niet absoluut en VOO kan weigeren uw Gegevens te wissen, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan VOO is onderworpen
 • om het contract uit te voeren en contact met u op te nemen
 • om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit recht op gegevenswissing kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ op de website van VOO (in de categorie ‘Administratief’) of door een brief te sturen naar de Functionaris voor Gegevensbescherming van VOO op het voormelde adres.

Gegevens die u eventueel aan VOO hebt meegedeeld op platforms zoals het VOO-forum of op VOO-pagina’s die beschikbaar zijn op de sociale netwerken, kunnen echter niet rechtstreeks door VOO worden verwijderd. Dit komt omdat VOO geen enkel verband legt tussen de interveniënten op deze platforms en zijn klanten. Indien u wenst dat uw Gegevens van deze platforms worden verwijderd, moet uw verzoek tot verwijdering rechtstreeks op elk van deze forums worden gedaan. Indien u wenst dat uw Gegevens in de telefoongids worden verwijderd, gebruikt u het contactformulier op onze website in de categorie ‘Administratief’ of belt u naar het nummer 075/50.50.50.

 

D. Recht op bezwaar tegen de verwerking

U hebt steeds het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering verricht op basis van het wettige belang van VOO. In dat geval zal VOO de verwerking staken, behalve wanneer die noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien VOO kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

U beschikt over een absoluut recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering, ten behoeve van direct marketing. Weet dat het in dergelijk geval echter mogelijk is dat VOO opnieuw contact met u opneemt indien VOO uw Gegevens na wissing ervan op het einde van hun bewaringstermijn opnieuw ontvangt van een derde, met uw toestemming.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek ‘Contacteer ons’ op de website van VOO (in de categorie ‘Administratief’) of door een brief te sturen naar een van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

Algemeen kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw vast of mobiel telefoonnummer door ondernemingen voor reclamedoeleinden door u in te schrijven op de lijst ‘Bel me niet meer’ op de site https://www.dncm.be/nl/

E. Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de verwerking beperkt is (met uitzondering van bewaring) mogen de Gegevens waarvoor de beperking geldt enkel nog worden verwerkt in het kader van de limieten vastgelegd met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of om de rechten van een andere persoon te beschermen.

U hebt het recht VOO te vragen om de verwerking te beperken indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de Gegevens.
 2. De verwerking is onrechtmatig, maar u wenst niet dat de Gegevens gewist worden.
 3. VOO heeft de Gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de Gegevens nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt nagegaan of de gerechtvaardigde gronden van VOO zwaarder wegen dan de uwe.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek ‘Contacteer ons’ op de website van VOO (in de categorie ‘Administratief’) of door een brief te sturen naar een van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

F. Het recht op overdraagbaarheid van Gegevens

U hebt het recht om de Gegevens die u ons hebt overgemaakt voor een verwerking gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, te verkrijgen of deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te doen overdragen indien zulks technisch mogelijk is.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u dit bij uw verzoek tot ontbinding te vermelden.

G. Recht op klacht bij de Toezichthoudende Autoriteit

U kunt elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens door VOO overmaken aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 • Tel : +32 (0)2 274 48 00
 • Fax : +32 (0)2 274 48 35
 • Email : contact(at)apd-gba.be

Of via de website op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.