i

Navigatie op deze site is niet geoptimaliseerd voor uw browser

Gebruik een recente versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge om het meeste uit de ervaring te halen.

Zoek een moderne browser

VOO hecht groot belang aan het respect voor uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens, hierna 'Gegevens' genoemd, met de grootste zorg en in volledige transparantie. VOO maakt er tevens een erezaak van zijn cliënteel de grootst mogelijke veiligheid te bieden. U vindt hierna alle informatie over de Gegevens die VOO verwerkt en over uw rechten met betrekking tot deze Gegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Gegevens en hoe kunt u contact opnemen?

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn de ondernemingen VOO nv (Rue Louvrex 95, 4000 Luik) en Brutélé cvba (Napelsstraat 29, 1050 Brussel), hierna samen 'VOO' genoemd. Deze twee ondernemingen kunnen gecontacteerd worden via het formulier op de website voo.be in de rubriek " Neem contact op met ons " (categorie "Administratief") of door een brief te sturen naar het DPD Office (kantoor van de Functionaris voor Gegevensbescherming) van VOO nv op bovenvermeld adres of naar de Functionaris voor Gegevensbescherming van Brutélé op het adres PB 80.000 te Gosselies of per e-mail naar het adres privacy@staff.voo.be. Om te weten wie u moet aanschrijven kunt u kijken of uw contract werd afgesloten met Brutélé of VOO nv. Hebt u vragen over dit privacybeleid? Raadpleeg dan de rubriek FAQ op de site van VOO.

Hebt u vragen over dit privacybeleid? Raadpleeg dan de rubriek FAQ op de site van VOO. VOO nodigt u dan ook uit om regelmatig de recentste versie te raadplegen, die steeds beschikbaar zal zijn op de VOO-website, of die u kan toegestuurd worden op verzoek aan een van de functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO. In elk geval zal VOO u bij een substantiële wijziging uit eigen beweging en voorafgaand waarschuwen via zijn site of via de gebruikelijke manieren van communicatie. Alleen de Franstalige versie van dit privacybeleid is rechtsgeldig.

Waarom worden uw Gegevens verwerkt?

In de eerste plaats verwerkt VOO uw Gegevens om het met u afgesloten contract te kunnen uitvoeren of precontractuele maatregelen te nemen, zoals het beantwoorden van uw vragen over onze diensten. VOO verzamelt zo meer bepaald uw identiteitsgegevens, uw geboortedatum, uw postadres(sen), uw e-mailadres, uw telefoon- en/of gsm-nummer en uw bankgegevens. Om zijn facturen te kunnen opstellen verwerkt VOO tevens de Gegevens met betrekking tot de verschillende diensten die u gebruikt. Om een contract met u te kunnen afsluiten moet VOO minstens beschikken over uw identiteits- en contactgegevens en over het leveringsadres voor de dienst. Gegevens zoals uw abonneenummer, een easyswitch-identificatie, het nummer van uw simkaart, uw modem en/of uw decoder zullen u dan eveneens toegekend worden. Op dezelfde wijze zullen wij, als u nog geen VOO-abonnee bent en wilt dat wij de vragen beantwoorden die u ons via onze site stelt, uw e-mailadres of telefoonnummer nodig hebben om u te kunnen antwoorden. Tenzij u zich hiertegen verzet, zullen wij deze gegevens bewaren om u inlichtingen te verstrekken met betrekking tot onze diensten. VOO verwerkt tevens Gegevens met het oog op zijn gewettigd belang. Bijvoorbeeld om zijn netwerk te verbeteren en toe te zien op de goede werking ervan, om uw tevredenheid te meten, om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, om zijn diensten te verbeteren, voor commerciële doeleinden, om eventuele fraude te voorkomen en op te sporen of over de veiligheid te waken. Zo behoudt VOO een spoor van alle contacten die met u via zijn diverse kanalen, en bepaalde telefonische oproepen met onze diensten worden opgenomen om de kwaliteit van het verstrekte antwoord na te gaan. Uw gebruiks- en verbruiksgewoonten van onze diensten worden verzameld om uw profiel te bepalen en u tv-programma’s aan te raden, voordelen aan te bieden, diensten en/of opties voor te stellen die aansluiten bij uw verwachtingen, u te helpen de formule te kiezen die het best beantwoordt aan uw reële behoeften en u gerichte reclame te sturen. Gedurende een periode van twee jaar na afloop van uw contract is het bovendien mogelijk dat VOO op basis van uw gegevens opnieuw contact met u opneemt om u op de hoogte te brengen van zijn nieuwe commerciële aanbiedingen.

VOO gebruikt uw Gegevens tevens op samengevoegde en dus anonieme wijze om bijvoorbeeld verbanden en tendensen vast te stellen over het gebruik van zijn diensten, zoals de bekeken zenders of het volume van het internetgebruik. De inlichtingen die VOO uit deze analyses put, worden gebruikt om zijn diensten te evalueren en te verbeteren.

VOO neemt geen enkele volledig geautomatiseerde beslissing die voor u juridische gevolgen kan hebben of u op aanmerkelijke wijze kan treffen, zoals het weigeren van toegang tot bepaalde producten. VOO maar stelt echter wel profielen op die door zijn medewerkers gebruikt worden voor het sluiten of uitvoeren van contracten, meer bepaald om u aanbiedingen of programma's voor te stellen die u kunnen interesseren. Zo worden evaluaties van uw socio-economische toestand opgesteld op basis van uw sociodemografische situatie en op basis van statistieken.

Tal van wettelijke en reglementaire verplichtingen noodzaken VOO daarnaast om bepaalde Gegevens te verwerken en te bewaren, zoals de facturen (boekhoudkundige en fiscale verplichtingen), de communicatieverkeer- en lokalisatiegegevens (verplichtingen eigen aan telecomoperatoren). In dat verband verzekeren wij u dat deze laatste Gegevens enkel worden bewaard met het oog op de wettelijk voorgeschreven doeleinden, zoals het beantwoorden van vragen van gerechtelijke overheden of inlichtingendiensten, de controle van de werking van het netwerk of het verwerken van noodoproepen.
Soms zal VOO uw Gegevens ook verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om de foto van de winnaar van een wedstrijd te publiceren op zijn Facebook-pagina of om uw verbruiksprofiel te bepalen om u het aanbod aan te reiken dat het beste aansluit bij uw behoeften. In dat geval zal u, op het ogenblik dat uw toestemming gevraagd wordt, adequaat en uitdrukkelijk geïnformeerd worden over de redenen waarom VOO deze gegevens wenst te gebruiken. Voorts moet u weten dat u uw toestemming steeds zonder opgave van reden kunt intrekken. Dat zal evenwel geen invloed hebben op de regelmatigheid van de verwerking die zou gebeurd zijn voordat uw toestemming werd ingetrokken.

Vanwaar zijn deze Gegevens afkomstig?

De overgrote meerderheid van de door VOO verwerkte Gegevens worden hetzij rechtstreeks bij u verzameld omdat u deze hebt verstrekt, hetzij onrechtstreeks naar aanleiding van het gebruik dat u maakte van onze diensten.
De Gegevens worden ons ook verstrekt door derden met uw toestemming, waarbij het dan gaat om contactgegevens (naam, voornaam, verblijfsadres en telefoonnummers) waarmee VOO u kan contacteren om u zijn diensten voor te stellen wanneer u nog geen abonnement hebt.
In sommige gevallen zal VOO ook Gegevens verzamelen die openbaar gemaakt worden op het internet. Het gaat in dat geval om sociodemografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, stad, gegevens over uw interessegebieden of uw onlinegedrag (aantal klikken, duur van het bezoek aan een pagina, welke pagina’s u bezocht hebt op onze site voo.be, op de forums van VOO of op onze Facebook-pagina. Met deze Gegevens kunnen we profielen opstellen om u gerichte publiciteit toe te sturen of de aantrekkelijkheid te verbeteren van onze diensten, onze sites en platformen. Behalve indien uw activiteit op de forums van VOO of op zijn Facebook-pagina verband houdt met de uitvoering van uw contract of indien u uw klantnummer verstrekt, worden deze Gegevens op gegroepeerde en dus anonieme wijze verzameld zonder enige band met uw persoon.

Hoelang worden uw Gegevens bewaard?

De periode waarin uw gegevens bewaard worden, varieert naar gelang de redenen van de verwerking ervan. De meeste Gegevens met betrekking tot uw contract worden bewaard gedurende uw contract en gedurende in principe tien jaar na het einde van de contractuele relatie. Gegevens gebruikt voor voorspellende modelleringsdoeleinden worden gedurende 36 maanden bewaard. Gegevens in verband met oproepen worden bewaard tot het einde van de periode van mogelijke betwisting van de factuur of tot het einde van de periode waarin een vordering kan gesteld worden voor de betaling van de factuur. Lokalisatiegegevens worden bewaard zo lang als nodig om de dienst met betrekking tot verkeer- of lokalisatiegegevens te verstrekken. Gegevens over de toegang tot het netwerk, de verbinding van de eindapparatuur met het netwerk en de identificatie van de gebruiker of de abonnee worden gedurende twaalf maanden bewaard. Gegevens van bewakingscamera’s in sommige van onze verkooppunten en gesprekken met onze aangestelden worden gedurende maximaal één maand bewaard.
Gegevens met betrekking tot prospecten worden gedurende één jaar bewaard.
In sommige gevallen, wanneer de wet dit vereist of wanneer dit noodzakelijk is om de rechten en belangen van VOO te verzekeren, meer bepaald in geval van betwisting, kunnen Gegevens bewaard worden gedurende een langere periode indien dat noodzakelijk is en met het oog op de genoemde doeleinden.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

VOO doet beroep op verschillende dienstverleners die in sommige gevallen toegang kunnen hebben tot bepaalde van uw Gegevens. Zo doet VOO een beroep op zelfstandige installateurs of technici. De opmaak en verzending van facturen wordt toevertrouwd aan een externe dienstverlener evenals een deel van het beheer van de site en het forum van VOO. De callcenters worden bemand door externe partners of door andere vennootschappen van de groep Nethys, waar VOO nv deel van uitmaakt. VOO doet tevens een beroep op zelfstandige verkopers en verstrekt sommige Gegevens aan derden om onbetaalde vorderingen te innen of om gegevensanalyses te doen en statistieken op te stellen. Ook in het kader van commerciële acties kunnen Gegevens aan derden verstrekt worden, bijvoorbeeld met het oog op de overhandiging van een prijs aan de winnaar van een wedstrijd of om u reclame op maat aan te bieden. Gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan verzekeringsmaatschappijen in geval van schadegevallen. Deze verschillende dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot de Gegevens die ze nodig hebben om de opdracht uit te voeren die VOO hun heeft toevertrouwd en mogen de Gegevens waartoe ze toegang hebben, in geen geval gebruiken voor andere doeleinden.
Voorts legt de wet aan VOO de verplichting op om Gegevens over te maken aan spoeddiensten of aan sommige overheden. Indien u hierom verzocht hebt, worden uw gegevens ook overgemaakt aan de verantwoordelijken voor de uitgifte van telefoongidsen.
In sommige gevallen worden Gegevens overgemaakt aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte voor wie de Europese Commissie beslist heeft dat ze een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden wat betreft de Gegevens die aan hen worden overgemaakt door een Europese entiteit. Uw gegevens worden dan op basis van deze grondslag overgemaakt.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Conform de toepasselijke regelgeving beschikt u over verschillende rechten die op elk moment kosteloos kunnen worden uitgeoefend, behalve in geval van misbruik:

 1. - Het recht op inzage van uw gegevens (A)
 2. - Het recht op rectificatie (B)
 3. - Het recht op Gegevenswissing (C)
 4. - Het recht om u te verzetten tegen de verwerking (D)
 5. - Het recht om de beperking van de verwerking te vragen (E)
 6. - Het recht op overdraagbaarheid van Gegevens (F)
 7. - Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming (G)

A. Recht op inzage

U hebt het recht om VOO te verzoeken om bevestiging dat de Gegevens die u betreffen, al dan niet verwerkt worden en in bevestigend geval kunt u toegang tot deze Gegevens vragen. In dat geval worden u de volgende Gegevens verstrekt:

 • De categorieën van Gegevens en verwerkingsdoeleinden in kwestie.
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen.
 • Indien mogelijk, de periode waarin de Gegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.
 • De rechten die u hebt met betrekking tot uw Gegevens, zoals het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming.
 • Indien de Gegevens niet bij u werden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de Gegevens.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en desgevallend nuttige informatie over de onderliggende logica.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek " Neem contact op met ons " op de website van VOO (categorie "Administratief") of door een brief te sturen naar een van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen. U moet weten dat de gegevens over uw communicatieverkeer enkel mogen worden meegedeeld aan door de wet aangeduide overheden en dat u er dan ook geen toegang toe hebt.

B. Recht op rectificatie

U hebt het recht om op elk ogenblik de rectificatie van u betreffende onjuiste of onvolledige Gegevens te vragen. Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek " Neem contact op met ons " op de website van VOO (categorie "Administratief"), door te bellen naar het nummer 078/50.50.50 of door te schrijven naar de klantendienst van VOO, Rue Jean Jaurès 46 te 4430 Ans voor de abonnees van VOO nv en Napelsstraat 29 te 1050 Brussel voor de Brutélé-abonnees.

C. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht VOO te vragen de u betreffende Gegevens te wissen in de volgende gevallen:

 1. De Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U hebt de toestemming ingetrokken waarop de verwerking berust en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U maakt gebruik van uw recht op bezwaar, zoals uiteengezet onder punt D hierna.
 4. Uw Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Uw Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verbintenis.
 6. Uw Gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij gericht aan een kind.

Als VOO uw Gegevens nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden ze dus niet gewist. De Gegevens zullen bijvoorbeeld niet gewist worden wanneer de verwerking noodzakelijk is voor VOO om een wettelijke verbintenis na te leven, om de overeenkomst uit te voeren en contact met u op te nemen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek " Neem contact op met ons " op de website van VOO (categorie "Administratief") of door een brief te sturen naar een van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

Als u wilt dat uw gegevens worden gewist uit de gids 1207, dient u dit aan VOO te melden. Uw nummer zal dan niet langer opgenomen worden in de volgende editie van de papieren gids. Wat de digitale gids betreft, wordt uw nummer verwijderd zodra 1207 wordt bijgewerkt aan de hand van onze databanken.

Wenst u dat dit sneller gebeurt? Dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met 1207 op het nummer 0800 98 033. U kunt ook mailen naar gids@1207.be. Uw nummer wordt dan binnen de 48 uur verwijderd van de website www.1207.be.

D. Recht op bezwaar

U hebt steeds het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering verricht op basis van het wettige belang van VOO. In dat geval zal VOO de verwerking staken, behalve wanneer deze noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien VOO kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

U beschikt over een absoluut recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering, ten behoeve van direct marketing. Weet dat het in dergelijk geval echter mogelijk is dat u opnieuw wordt gecontacteerd door VOO indien VOO uw Gegevens na wissing ervan op het einde van hun bewaringstermijn opnieuw ontvangt van een derde, met uw toestemming.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek " Neem contact op met ons " op de website van VOO (categorie "Administratief") of door een brief te sturen naar een van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

Algemeen kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw vast of mobiel telefoonnummer door ondernemingen voor reclamedoeleinden door u in te schrijven op de lijst 'Bel me niet meer' op de site https://www.dncm.be/nl/.

E. Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de verwerking beperkt is (met uitzondering van bewaring) mogen de Gegevens waarvoor de beperking geldt enkel nog worden verwerkt in het kader van de limieten vastgelegd met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of om de rechten van een andere persoon te beschermen.

U hebt het recht VOO te vragen om de verwerking te beperken indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de Gegevens.
 2. De verwerking is onrechtmatig, maar u wenst niet dat de Gegevens gewist worden.
 3. VOO heeft de Gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de Gegevens nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt nagegaan of de gerechtvaardigde gronden van VOO zwaarder wegen dan de uwe.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek " Neem contact op met ons " op de website van VOO (categorie "Administratief") of door een brief te sturen naar een van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

F. Het recht op overdraagbaarheid van Gegevens

U hebt het recht om de Gegevens die u ons hebt overgemaakt voor een verwerking gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, te verkrijgen of deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te doen overdragen indien zulks technisch mogelijk is.
Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u dit bij uw verzoek tot ontbinding te vermelden.

G. Recht op klacht bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens door VOO overmaken aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be
Of via de website:www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

speedline__spacer
Web only
3 maanden gratis
Bij aankoop van het nieuwe DUO-pack